Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Opalenica, dnia 9 maja 2011 r.

GN.6220.3.2011.PG


 

 

 

                                                  

OBWIESZCZENIE

 

 

           Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)  Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 maja 2011 r. wydał postanowienie stwierdzające, że dla przedsięwzięcia pn. "Zakład usługowy zajmujący się nakładaniem powłok na metale - cynkowanie galwaniczne" lokalizowanego na działce nr 262, Łagwy, ul. Ogrodowa 6, 64-330 Opalenica zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora „TAP CLEANER” Krzysztof Nowakowski, ul. Poznańska 46, 64-330 Opalenica.

            Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój nr 36 z możliwością wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

                                                           Burmistrz Opalenicy

                                                             Roman Maternik

 

                                      

                      

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.