Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Młyńskiej w Opalenicy ..."

Opalenica, dnia 11 kwietnia 2011 r.

GN.6220.4.2011.PG

                                                 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz na podstawie art. 33 ust.1, art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku    i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 kwietnia 2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Młyńskiej w Opalenicy od skrzyżowania z drogą wojewódzką (ulica Wyzwolenia) do skrzyżowania z drogą powiatową (ulica 3 Maja), ze skrzyżowaniem z ul. Klonową, wraz z przebudową i budową parkingu dla samochodów osobowych, siecią wodociągową, kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym oraz z przebudową istniejącego przepustu drogowego”.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora ARK-KOM Andrzej Karłowski, ul. Jaśminowa 2, 64-330 Opalenica, działającego w imieniu Gminy Opalenica.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Opalenicy. Organami właściwymi do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu.

            Jednocześnie informuje się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy i zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy  w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, pokój nr 36.

 

 

                                                                              Burmistrz Opalenicy

                                                                              /Roman Maternik/

 

 

 

 

 

 

 

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.