Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Opalenica, dnia 24 lutego 2011 r.

GN.6220.1.2011.PG

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

                        Na podstawie art. 49 i art. 105 § 2 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 23 lutego br. na wniosek inwestora zostało umorzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Adaptacja pomieszczenia na zakład usługowy zajmujący się nakładaniem powłok na metale - cynkowanie galwaniczne" lokalizowanego na działce nr 1425/6, ul. Półwiejska 16, 64-330 Opalenica.  

Inwestorem przedsięwzięcia jest „TAP CLEANER” Krzysztof Nowakowski, ul. Poznańska 46,               64-330 Opalenica.


                       

 

                                                                                  Burmistrz Opalenicy

                                      /Roman Maternik/

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.