Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.”Rozbudowa magazynu zbożowego o baterie silosów, kosz przyję

Opalenica, dnia 16 lutego 2011r.

GN.III.7624-14/10

 

 

                                                  

OBWIESZCZENIE

 

 

            Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 lutego 2011 r.  wydał postanowienie stwierdzające, że dla przedsięwzięcia pn. ”Rozbudowa magazynu zbożowego o baterie silosów, kosz przyjęciowy do zboża oraz suszarnię, na dz. nr 316/3, przy ul. Nowej 19, w Opalenicy nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

         Jednocześnie zawiadamiam, że zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w powyższej sprawie.

         Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Opalenicyul. 3 Maja 1, pokój nr 36 z możliwością wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

 

 

 

Burmistrz Opalenicy

/Roman Maternik/

                                      

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.