Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Adaptacja pomieszczenia na zakład usługowy zajmujący się nakładaniem powłok

Opalenica, dnia 28 stycznia 2011 r.

GN.6220.1.2011.PG


 

 

 


OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz na podstawie art. 33 ust.1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że w dniu 28 stycznia 2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Adaptacja pomieszczenia na zakład usługowy zajmujący się nakładaniem powłok na metale - cynkowanie galwaniczne" lokalizowanego na działce nr 1425/6,              ul. Półwiejska 16, 64-330 Opalenica.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora „TAP CLEANER” Krzysztof Nowakowski, ul. Poznańska 46, 64-330 Opalenica.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Opalenicy. Organami właściwymi do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu.

Jednocześnie informuje się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy i zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, pokój nr 36.
Burmistrz Opalenicy

/Roman Maternik/


Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.