Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w ulicach: Wyzwolenia, Nowotomyska, Spokojna i Wspól

Opalenica, dnia 10 grudnia 2010 r.

GN.III.7624-13/10


OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 grudnia 2010 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w ulicach: Wyzwolenia, Nowotomyska, Spokojna i Wspólna".

Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów, o których mowa w art. 78 ustawy powołanej na wstępie, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój nr 36. Burmistrz Opalenicy

/Roman Maternik/ 

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.