Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa czterech elektrowni wiatrowych o mocy do 2,5 MW ka

Opalenica, dnia 2 sierpnia 2010 r.

GN III 7624-12/09/10

OBWIESZCZENIE
 

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam

że w toku postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa czterech elektrowni wiatrowych o mocy do 2,5 MW każda, z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek nr 210/2; 219/1; 479/3; 291/6 obręb Urbanowo, gmina Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie” wszczętego na wniosek B.U.I. sp. z o.o. DOMREL, ul. Odzieżowa 12C/1, 71-502 Szczecin, zostało wydane w dniu 2 sierpnia 2010 r. postanowienie Burmistrza Opalenicy znak: GN III 7624-12/09/10 o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

             Postanowieniem Burmistrza Opalenicy z dnia 28 maja 2009 r. nałożono na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa czterech elektrowni wiatrowych o mocy do 2,5 MW każda, z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek nr 210/2; 219/1; 479/3; 291/6 obręb Urbanowo, gmina Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie”, określając jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

             Zgodnie  z  art.  69  ust.  4  ustawy  z  dnia  3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) organ prowadzący postępowanie w sprawie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zobowiązany jest do zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia   na   środowisko.  W  związku  z  powyższym  przedmiotowe  postępowanie  zostało  zawieszone  postanowieniem  Burmistrza  Opalenicy
w dniu 2 lipca 2009 r.

             W  dniu  29  lipca  2010 r . wnioskodawca -  Firma  B.U.I.  sp. z o.o.  DOMREL,  ul. Odzieżowa  12C/1,  71-502  Szczecin – przedłożył raport
o  oddziaływaniu  na  środowisko  przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech elektrowni wiatrowych w miejscowości Urbanowo, gmina Opalenica.

             W związku z ustąpieniem przyczyny uzasadniającej zawieszenie postępowania postanowiono orzec o wznowieniu w/w postępowania.


             Informuję, więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału, w każdym studium jego stanu.

             Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia Burmistrza Opalenicy z dnia 2 sierpnia 2010 r znak: GN III 7624-12/09/10, możliwości składania uwag i wniosków oraz zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój nr 36 w terminie 14 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do wiadomości publicznej.

 

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.