Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "„Budowa trzech elektrowni wiatrowych o mocy do 2,5 MW k

Opalenica, dnia 14 lipca 2010 r.

GN III 7624-25/09/10

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam

że w toku postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa trzech elektrowni wiatrowych o mocy do 2,5 MW każda, z niezbędną infrastruktura techniczną, położonych na terenie działek nr: 447, 426, 431, 454, 452, 448; obręb Wojnowice, gmina Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie” wszczętego na wniosek B.U.I. sp. z o.o. DOMREL, ul. Odzieżowa 12C/1, 71-502 Szczecin, zostało wydane w dniu 14 lipca 2010 r. postanowienie Burmistrza Opalenicy znak: GN III 7624-25/09/10 o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
            Postanowieniem Burmistrza Opalenicy z dnia 7 grudnia 2009 r. nałożono na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa trzech elektrowni wiatrowych o mocy do 2,5 MW każda, z niezbędną infrastruktura techniczną, położonych na terenie działek nr: 447, 426, 431, 454, 452, 448; obręb Wojnowice, gmina Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie”, określając jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
            Zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) organ prowadzący postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zobowiązany jest do zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie zostało zawieszone postanowieniem Burmistrza Opalenicy w dniu 4 stycznia 2010 r.
            W dniu 13 lipca 2010 r. wnioskodawca - Firma B.U.I. sp. z o.o. DOMREL, ul. Odzieżowa 12C/1, 71-502 Szczecin – przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech elektrowni wiatrowych w miejscowości Wojnowice, gmina Opalenica.                                                                                                 
           W związku z ustąpieniem przyczyny uzasadniającej zawieszenie postępowania postanowiono orzec o wznowieniu w/w postępowania

Informuję, więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikającychz art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału, w każdym studium jego stanu.           
           Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia Burmistrza Opalenicy z dnia 14 lipca 2010 r. znak: GN III 7624-25/09/10, możliwości składania uwag i wniosków oraz zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój nr 36 w terminie 14 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do wiadomości publicznej
.

 

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.