Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn.""Montaż przesiewacza substancji organicznej” lokalizowanego na działce numer ewidencyjny 65/12, obręb

Opalenica, dnia 12 kwietnia 2010 r.

GN III 7624-7/2010


 OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000 r., Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 kwietnia 2010 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. "Montaż przesiewacza substancji organicznejlokalizowanego na działce numer ewidencyjny 65/12, obręb Opalenica.

Wnioskodawcą jest Nordzucker Polska S.A., ul. 5 Stycznia 54, 64-330 Opalenica.


Jednocześnie informuje się, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój 36.

BURMISTRZ OPALENICY

/RYSZARD NAPIERAŁA/


Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.