Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dla inwestycji pn."Budowa drogi gminnej – przedłużenie ulicy Dworcowej (wzdłuż torów kolejowych) na odcinku od końca ulicy do skrzyżowania z drogą wojewó

Opalenica, dnia 25 marca 2010 r.

GN.III.7624-3/10


 

OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000 r., Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 marca 2010 r. wydał postanowienie stwierdzające, że dla przedsięwzięcia pn. "1) Budowa drogi gminnej – przedłużenie ulicy Dworcowej (wzdłuż torów kolejowych) na odcinku od końca ulicy do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 307 Poznań-Bukowiec – ulicy Wyzwolenia.

2) Przebudowa drogi gminnej – istniejącej ulicy Dworcowej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2709P Lwówek-Opalenica – ulica 5 Stycznia.” nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie zawiadamiam, że zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w powyższej sprawie. Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój nr 36 z możliwością wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Opalenicy

/Ryszard Napierała/

 

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.