Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej pn."Przebudowa drogi gminnej Nr 380012P Łęczyce-Porażyn, odcinek od skrzyżowania drogi gminnej Nr 380011P Jastrzębniki- Łęczyce do skrzyżowania z

Opalenica, dnia 24 marca 2010 r.

GN.III.7624-2/10


OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000 r., Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 marca 2010 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pt. "Przebudowa drogi gminnej Nr 380012P Łęczyce-Porażyn, odcinek od skrzyżowania drogi gminnej Nr 380011P Jastrzębniki- Łęczyce do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2716P Kuślin-Jastrzębniki-Opalenica, na długości około 650 m wraz z odwodnieniem drogi

Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów, o których mowa w art. 78 ustawy powołanej na wstępie, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój nr 36.


Burmistrz Opalenicy

/Ryszard Napierała/

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.