Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej pn. "Budowa hali mroźni na terenie Zakładu „Rudopal” Sp. z o.o. w miejscowości Rudniki nr 109, gm Opalenica”

 

Opalenica, dnia 18 luty 2010 r.

GN III 7624-5/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000 r., Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Opalenicy zawiadamia, że w dniu 18 lutego 2010 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. "Budowa hali mroźni na terenie Zakładu „Rudopal” Sp. z o.o. w miejscowości Rudniki nr 109, gm Opalenicalokalizowanego na działce numer ewidencyjny 303, obręb Rudniki, gm. Opalenica.

Wnioskodawcą jest Rudopal Sp. z o.o., Rudniki 109, 64-330 Opalenica.

 

Jednocześnie informuje się, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój 36.

 

 

 

 

BURMISTRZ OPALENICY

/RYSZARD NAPIERAŁA/

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.