Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dla inwestycji pn ""Przebudowa drogi gminnej Nr 380012P Łęczyce-Porażyn, odcinek od skrzyżowania drogi gminnej Nr 380011P Jastrzębniki- Łęczyce do skrzyż

 

Opalenica, dnia 9 marca 2010 r.

GN.III.7624-2/10

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000 r., Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ) Burmistrz Opalenicy zawiadamia, że w dniu 9 marca 2010 r. wydał postanowienie stwierdzające, że dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 380012P Łęczyce-Porażyn, odcinek od skrzyżowania drogi gminnej Nr 380011P Jastrzębniki- Łęczyce do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2716P Kuślin-Jastrzębniki-Opalenica, na długości około 650 m wraz z odwodnieniem drogi nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie zawiadamiam, że zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w powyższej sprawie. Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój nr 36 z możliwością wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

 

 

 

Burmistrz Opalenicy

/Ryszard Napierała/

 

 

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.