Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszcenie o wszcęciu postępowania o wydanie decyzji pn "1) Budowa drogi gminnej – przedłużenie ulicy Dworcowej (wzdłuż torów kolejowych) na odcinku od końca ulicy do skrzyżowania z drogą w

Opalenica, dnia 12 luty 2010 r.

GN.III.7624-3/2010


 

OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000 r., Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 lutego 2010 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. "1) Budowa drogi gminnej – przedłużenie ulicy Dworcowej (wzdłuż torów kolejowych) na odcinku od końca ulicy do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 307 Poznań-Bukowiec – ulicy Wyzwolenia.

2) Przebudowa drogi gminnej – istniejącej ulicy Dworcowej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2709P Lwówek-Opalenica – ulica 5 Stycznia.”

Wnioskodawcą jest ARK-KOM ,Opalenica, ul. Jaśminowa 2, działający w imieniu Gminy Opalenicy.


Jednocześnie informuje się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój 36.
Burmistrz Opalenicy

/Ryszard Napierała/

 

 

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.