Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie pn"Uregulowanie stosunków wodnych w leśnictwie Woźniki 1 – budowa zastawek piętrzących”

Opalenica, dnia 12 luty 2010 r.

GN.III.7624-1/10


OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000 r., Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 lutego 2010 r. wydał decyzję umarzającą postępowanie pt. "Uregulowanie stosunków wodnych w leśnictwie Woźniki 1 – budowa zastawek piętrzących

Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój nr 36.


Burmistrz Opalenicy

/Ryszard Napierała/

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.