Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wszczeciu postępowania dla inwestycji pn ""Uregulowanie stosunków wodnych w leśnictwie Woźniki 1 – budowa zastawek piętrzących”

 

Opalenica, dnia 22 stycznia 2010 r.

GN.III.7624-1/2010

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000 r., Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art.73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 stycznia 2010 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. "Uregulowanie stosunków wodnych w leśnictwie Woźniki 1 – budowa zastawek piętrzących

Wnioskodawcą jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „AQA-BUD” Marian Szczepaniak Grabonóg 68/3, 63-800 Gostyń działające w imieniu Nadleśnictwa Konstantynowo, 62-053 Pecna.

 

Jednocześnie informuje się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój 36.

 

 

 

Burmistrz Opalenicy

/Ryszard Napierała/

 

 

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.