Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dla inwestycji pn "„Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych i chodników wokół pl. Piłsudskiego w Opalenicy, poszerzenie pasa drogo

 

Opalenica, dnia 14 stycznia 2010 r.

GN.III.7624-29/09

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000 r., Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 stycznia 2010 r. wydał postanowienie stwierdzające, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych i chodników wokół pl. Piłsudskiego w Opalenicy, poszerzenie pasa drogowego (wydzielenie nowej działki) budowa oświetlenia parkowego i drogowego oraz przebudowa istniejących chodników i oświetlenia drogowego od ulicy 27 Grudnia do ul. Zamkowej, na działce 1872, 1873, 1874, 1901, obręb Opalenica nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie zawiadamiam, że zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w powyższej sprawie. Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój nr 36 z możliwością wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

Burmistrz Opalenicy

/Ryszard Napierała/

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.