Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji dla inwestycji pn.„ Budowa dróg gminnych w Opalenicy..."

 

Opalenica, dnia 16 listopada 2009 r.


GN.III.7624-28/09OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (test jednolity z 2000 r., Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art.73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 listopada 2009 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji

pt. „ Budowa dróg gminnych w Opalenicy:

1. odcinek łączący ulicę Gimnazjalną z ulicą Powstańców Wlkp. wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem drogowym, kanalizacją deszczową,

2. odcinek od połączenia ulic Gimnazjalna – Powstańców Wlkp. do ul. Młyńskiej wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, oświetleniem drogowym i kanalizacją deszczową.


Wnioskodawcą jest ARK -KOM, ul. Jaśminowa 2, 64-330 Opalenica.


Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Jednocześnie informuje się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój 36./-/ RYSZARD NAPIERAŁA/

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.