Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o wydanie decyzji dla inwestycji pn. „Rozbudowa zakładu przetwórstwa mięsnego zlokalizowanego na działce Nr 819/10, obręb Opalenica"

 

Opalenica, dnia 10 grudnia 2009 r.

GN.III.7624-26/09

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 i ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000 r., Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 grudnia 2009 r. wydał decyzję stwierdzające, że dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu przetwórstwa mięsnego zlokalizowanego na działce Nr 819/10, obręb Opalenica".

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w powyższej sprawie. Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój nr 36.

 

Burmistrz Opalenicy

/Ryszard Napierała/

 

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.