Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dla inwestycji pn. „Budowa parkingów dla 115 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 15 miejsc postojowych dla autobusów, dróg wewnętrznych, chodnik

 

Opalenica, dnia 24 listopada 2009 r.

GN.III.7624-24/09

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000 r., Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 listopada 2009 r. wydał postanowienie stwierdzające, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa parkingów dla 115 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 15 miejsc postojowych dla autobusów, dróg wewnętrznych, chodników, budowa kanalizacji deszczowej z separatorem oraz oświetlenia zlokalizowanego na działkach 195/23, 195/26, 123/29, 195/32, 221/5, obręb Opalenica” nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie zawiadamiam, że zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w powyższej sprawie. Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój nr 36.

 

 

 

 

Burmistrz Opalenicy

/Ryszard Napierała/

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.