Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji dla inwestycji pn.„Budowa parkingów dla 115 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 15 miejsc postojowych dla autobusów ..."

 

Opalenica, dnia 19 października 2009 r.

 

GN.III.7624-24/09

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

 

Zgodnie z art. 61 § ust. 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (test jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art.73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 września 2009 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pt. Budowa parkingów dla 115 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 15 miejsc postojowych dla autobusów, dróg wewnętrznych, chodników, budowa kanalizacji deszczowej z separatorem oraz oświetlenia zlokalizowanego na działkach 195/23, 195/26, 123/29, 195/32, 221/5, obręb Opalenica

 

Wnioskodawcą jest Hotelu „Remes” sp. z o.o., ul. Parkowa 48, 64-330 Opalenica.

Jednocześnie informuje się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój 36.

 

 

Burmistrz Opalenicy

 

/-/ RYSZARD NAPIERAŁA/

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.