Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pt. " Przebudowa odcinka ul. Powstańców Wlkp. w Opalenicy (od Ośrodka Zdrowia do końca ulicy) wraz z zato

Opalenica, dnia 17 listopada 2009 r.


GN.III.7624-27/09OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 i art.49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (test jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art.73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 listopada 2009 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pt. „Przebudowa odcinka ulicy Powstańców Wlkp. w Opalenicy (od Ośrodka Zdrowia do końca ulicy) wraz z zatokami postojowymi dla samochodów osobowych, budową ścieżki rowerowej, zjazdów, odwodnienia ulicy i przebudową istniejących chodników”.


Wnioskodawcą jest ARK -KOM, ul. Jaśminowa 2, 64-330 Opalenica, a inwestorem Gmina Opalenica.


Jednocześnie informuje się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój 36.                                                                                   Burmistrz Opalenicy


                                                                             /-/ RYSZARD NAPIERAŁA/

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.