Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pt. " Rozbudowa zakładu przetwórstwa mięsnego zlokalizowanego w Opalenicy przy ul. Nowotomyskiej, działka

Opalenica, dnia 09 października 2009 r.


GN.III.7624-26/09OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § ust. 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (test jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art.73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08 października 2009 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pt. „Rozbudowa zakładu przetwórstwa mięsnego zlokalizowanego w Opalenicy przy ul. Nowotomyskiej, działka 819/10”


Wnioskodawcą jest Pan Zbigniew Kowalka, ul. Nowotomyska 29, 64-330 Opalenica.


Jednocześnie informuje się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój 36.                                                                                  Burmistrz Opalenicy


                                                                           /-/ RYSZARD NAPIERAŁA/

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.