Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pt. " Modernizacja (przebudowa) stacji 110/15kV Opalenica - rozdzielni napowietrznej 110kV w polu transfo

Opalenica, dnia 18 września 2009 r.


GN.III.7624-23/09OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § ust. 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (test jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art.73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 września 2009 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pt. „Modernizacja (przebudowa) stacji 110/15kV Opalenica – rozdzielni napowietrznej 110 kV w polu transformatora TR2”


Wnioskodawcą jest Przedsiębiorstwo Projektowania i Wykonawstwa Budownictwa Energetycznego „EPRO”s.c., ul. Ratajczaka 18, 61-815 Poznań, a inwestor ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńskiego 58, 60-475 Poznań.


Jednocześnie informuje się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój 36.                                                                                        Burmistrz Opalenicy


                                                                         /-/ RYSZARD NAPIERAŁA/

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.