Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzięcia pt. " Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wojnowicach"

Opalenica, dnia 21 października 2009 r.

GN.III.7624-22/09


OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000 r., Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 października 2009 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wojnowicach”.

Kanalizacja i oczyszczalnia będą budowane w m.Wojnowice, gmina Opalenica. Planowana do realizacji kanalizacja usytuowana jest na działkach wsi Wojnowice zgodnie z załączoną do wniosku o wydanie decyzji kopią mapy ewidencyjnej i załączonym wykazem działek. Oczyszczalnia planowana jest do budowy na działkach nr ew. 92/5 (powstałej w wyniku podziału działki nr 92/4) i 90/4 (powstałej w wyniku podziału działki nr 90/3), obręb Wojnowice.

Wnioskodawcą jest Gmina Opalenica, ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica.

Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów, o których mowa w art. 78 ustawy powołanej na wstępie, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój nr 36.


Burmistrz Opalenicy

/Ryszard Napierała/

 

 

 

Decyzja środowiskowa.

Załącznik Nr 1 do decyzji - Charakterystyka przedsięwzięcia.

Załącznik Nr 2 do decyzji - Karta informacyjna przedsięwzięcia.

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.