Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 30.09.2008 r.

 

Informacja o stanie mienia komunalnego

wg stanu na dzień 30.09.2008r.

 

 

 

1. Stan mienia komunalnego został opisany w części tabelarycznej. Według szacunkowych danych proces komunalizacji prowadzony w oparciu o przepis art.5 ust. 1-2 ustawy z dnia 10 maja  1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie i ustawę o pracownikach samorządowych  na terenie Gminy Opalenica został wykonany w ok. 98%. Proces komunalizacji nie został zakończony w stosunku do nieruchomości stanowiących części dróg gminnych o nieuregulowanym stanie prawnym.

1.2. Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego za okres od 1.10.2007 r.  do 30.09.2008 r.

I. GRUNTY  KOMUNALNE  ( tabela 1)

 

II. OBIEKTY KOMUNALNE   ( tabela 2 )

 

 1. Budynki i lokale mieszkalne - Gmina Opalenica jest wyłącznym właścicielem 12 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 55 mieszkań, członkiem wspólnot mieszkaniowych w 19 budynkach mieszkalnych, w których własnością Gminy jest 75 mieszkań, samoistnym posiadaczem lub zarządcą na zlecenie osób fizycznych 2 budynków, w których znajduje się 7 mieszkań, właścicielem 9 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej. W okresie sprawozdawczym nie sprzedano żadnego lokalu mieszkalnego. Zasób mieszkaniowy zwiększył się o lokal mieszkalny w Dakowych Mokrych - ul. Szkolna 47 zaadaptowany z pomieszczenia gospodarczego oraz o lokal w Opalenicy - ul.Poprzeczna 8/4, który nabyto w drodze darowizny od Cukrowni Opalenica S.A. Zasób zmniejszył się o lokal mieszkalny w Opalenicy - ul. Farna 5, dla którego zmieniono sposób użytkowania. Zarząd mieszkalnymi budynkami i lokalami  komunalnymi sprawowany jest w większości przez PGKiM „Komopal" Sp.z o.o.
 2. Budynki gospodarcze - towarzyszące budynkom komunalnym jako pomieszczenia przynależne - ogólna liczba 34 budynki, 4 z nich usytuowane są  na terenie wsi, pozostałe w mieście.
 3. Szkoły  - w Gminie  posiadamy jedno Gimnazjum w Opalenicy oraz 7 Szkół Podstawowych : w Opalenicy, Wojnowicach, Dakowych Mokrych, Rudnikach,  Kopankach, Urbanowie i Porażynie. Wszystkie obiekty wraz z gruntami przynależnymi oddane są w trwały zarząd poszczególnym  jednostkom organizacyjnym.    
 4. Zespół Szkół  - budynek w którym funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane
  i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Obiekty wraz z gruntami przynależnymi oddane są w trwały zarząd.
 5. Przedszkola -   dwa obiekty zlokalizowane na terenie miasta oraz jedno przedszkole na terenie wiejskim  w Wojnowicach .   Obiekty wraz z gruntami przynależnymi oddane są w trwały zarząd poszczególnym  jednostkom organizacyjnym.    
 6. Budynki administracji - budynek Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 1,  budynek przy
  ul. Wyzwolenia 27, w którym mieści się Ośrodek Pomocy Społecznej i świetlica socjoterapeutyczna, budynek przy ul. 5 Stycznia 24, w którym mieści się Środowiskowy Dom Samopomocy oraz budynek w Sielinku oddany w użytkowanie dla prowadzenia Dziennego  Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego.
 7. Obiekty Kultury - Gmina posiada oddzielny budynek -  Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury "TAKLAMAKAN", w którym znajduje się również  Biblioteka Publiczna. Posiadamy również   Wiejski Dom Kultury w Rudnikach, Dom Ludowy w Uścięcicach, sale wiejskie: w Łagwach Kozłowie,  Troszczyniu, Wojnowicach, Terespotockiem, Łęczycach, Niegolewie i w Sielinku  (obecnie użyczona Ludowemu Klubowi Sportowemu „Ogrol" w Wojnowicach).        
 8. Obiekty sportu - na terenie miasta posiadamy Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz na stadionie miejskim  budynek socjalny z szatnią oraz 2  hale sportowe. Na terenie Urbanowa posiadamy przy  boisku sportowym budynek szatni. W wioskach Dakowy Mokre, Uścięcice, Kozłowo, Niegolewo, Łagwy,  Porażyn, Rudniki i Wojnowice znajdują się boiska sportowe.
 9. OSP - w mieście znajduje się jedna strażnica, na terenie wiejskim są remizy strażackie w Terespotockiem, Urbanowie, Porażynie, Łagwach, Uścięcicach, Dakowych Mokrych,  Jastrzębnikach oraz w Wojnowicach.
 10. Obiekty PGKiM -  budynki administracyjne, warsztatowe i magazyny, oczyszczalnia ścieków, budynek stacji wodociągowej  oraz hydrofornie na terenie wsi Kopanki, Porażyn, Urbanowo   i  Wojnowice.
 11. Szalety publiczne -    obiekty zlokalizowane w centrum miasta.
 12. Ośrodki Zdrowia - posiadamy jeden obiekt na terenie miasta oraz jeden na terenie  wiejskim w Dakowych Mokrych.
 13. Kotłownia - na terenie miasta posiadamy kotłownię miejską, która obsługuje osiedle mieszkaniowe Spółdzielni Mieszkaniowej. Obecnie obiekt  jest wydzierżawiony na okres 15  lat do 2018 r.
 14. Stacja uzdatniania wody - nabyta w 2002 r. za kwotę 2.000,00 zł, obsługuje północną część miasta oraz wieś Rudniki.

III. URZĄDZENIA TECHNICZNE ( tabela 3 )