Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2012-2014, obejmującego dziewczynki urodzone w 2000 r. i zamieszkał

 

 Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2012-2014, obejmującego dziewczynki urodzone w 2000 r. i zamieszkałe na terenie gminy Opalenica.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.) oraz uchwały nr XXI/189/2012 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 30 sierpnia 2012 r. Burmistrz Opalenicy ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2012-2014, obejmującego dziewczynki urodzone w 2000 r., zamieszkałe na terenie gminy Opalenica.

Organizatorem konkursu jest Gmina Opalenica z siedzibą w Opalenicy, ul. 3 Maja 1.

Udział w konkursie mogą brać udział podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z zmianą).

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia – „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2012 – 2014”, obejmującego dziewczynki urodzone w 2000 r., zamieszkałe na terenie gminy Opalenica.

Na realizację ww. zadania przeznacza się w 2014 r. kwotę 146.500,00 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych 00/100), to jest na zaszczepienie 82 dziewczynek. Ostateczna liczba dziewczynek objętych programem jest uzależniona od imiennych deklaracji złożonych przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Rozpoczęcie udzielenia świadczeń zdrowotnych nastąpi w terminie siedmiu dni od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 14 kwietnia 2014 r.

Wykaz zadań, zasady ich realizacji oraz wymagania stawiane realizatorom programu zostały opisane w Regulaminie konkursu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia nr 27/2014 Burmistrza Opalenicy z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie konkursu na wybór realizatora zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia – „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2012–2014”, obejmującego dziewczynki urodzone w 2000 r., zamieszkałe na terenie gminy Opalenica.

Oferent zobowiązany jest realizować program w gabinetach, położonych na terenie gminy Opalenica.

Oferta na realizację zadania powinna zawierać:

1. Formularz ofertowy, będący załącznikiem nr 3 do zarządzenia nr 27/2014 Burmistrza Opalenicy z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie konkursu na wybór realizatora zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia – „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2012–2014”, obejmującego dziewczynki urodzone w 2000 r., zamieszkałe na terenie gminy Opalenica wraz z dołączonymi, poświadczonymi przez oferenta za zgodność z oryginałem kopiami następujących dokumentów:

a) wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 106 w związku z art. 217 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zmianą) zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany,

b) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, potwierdzający m. in. status prawny oferenta, zakres prowadzonej przez niego działalności i sposób reprezentacji, zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany,

c) statut oferenta (jeśli ma obowiązek jego sporządzenia),

d) decyzję w sprawie nadania numeru NIP,

e) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,

f) polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku
z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, ważną w okresie wykonania umowy, bądź zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub jej przedłużenie, w przypadku gdy termin ubezpieczenia wygasa w trakcie wykonywania umowy.

2. Oświadczenia dotyczące:

a) zapoznania się z treścią ogłoszenia, Regulaminu konkursu, projektu umowy oraz Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2012-2014, realizowanego przez Gminę Opalenica

b) liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających świadczeń, określonych w ramach zadania objętego konkursem oraz miejsca realizacji umowy,

c) spełnienia wszystkich wymagań zawartych w Regulaminie konkursu,

d) zgodności danych zawartych w formularzu ofertowym ze stanem faktycznym i prawnym,

e) potwierdzenia faktu, że świadczenia zdrowotne w zakresie szczepień przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) nie są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

3. Opis sposobu realizacji zadania zgodnie z warunkami Regulaminu konkursu wraz z tygodniowym harmonogramem pracy, wskazującym dni i godziny, w których realizowany będzie program oraz określenie sposobu rejestracji pacjentów.

4. Oferent przedstawia w ofercie cenę jednostkowa brutto za realizację pełnego zakresu świadczeń, określonego w Regulaminie konkursu stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia nr 27/2014 Burmistrza Opalenicy z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie konkursu na wybór realizatora zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia – „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2012–2014”, obejmującego dziewczynki urodzone w 2000 r., zamieszkałe na terenie gminy Opalenica, zwaną dalej ceną. Cena wskazana przez oferenta w ofercie nie podlega zmianom w trakcie realizacji programu zdrowotnego, chyba że zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie ustalenia warunków konkursu, a mające istotny wpływ na właściwą realizację przedmiotu umowy.

Szczególne warunki o przedmiocie konkursu tj. Regulamin konkursu, formularz ofertowy i projekt umowy na realizację programu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Opalenicy (www.opalenica.pl.) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Można także zapoznać się z nimi w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1 w pokoju nr 08 (budynek B) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Sekretarz Gminy Feliks Straburzyński i Zastępca Kierownika Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Iwona Bobowska (nr telefonu 61 44 77 281).

Wszelkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenie oferenta, muszą być podpisane przez osobę podpisującą ofertę. Wszystkie pola formularza oferty muszą być wypełnione czytelnie. W pola, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”. Wszystkie strony oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, 64-330 Opalenica, ul. 3 Maja 1 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu lub przesłać na ww. adres w zaklejonej kopercie i opatrzyć następującą adnotacją: „Konkurs na wybór realizatora zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia – «Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2012–2014»”, nazwa i adres oferenta.

Ostateczny termin składania ofert upływa 31 marca 2014 r. o godzinie 16:00. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Opalenicy.

Wszystkie oferty złożone po terminie nie będą objęte niniejszym konkursem ofert i pozostają bez rozpatrzenia.

Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletnie pozostaną bez rozpatrzenia.

Oferent związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Opalenicy rozpatrzy złożone oferty w terminie do dnia 11 kwietnia 2014 r. Komisja zgodnie z Regulaminem konkursu dokona ich oceny. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie, zostaną powiadomione pisemnie w terminie 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia. Wyłoniony w drodze konkursu podmiot zawiera umowę o realizację zadania.

Konkurs na wyszczególnione zadanie może zostać przeprowadzony w innym terminie w przypadku nie złożenia ofert lub nie rozstrzygnięciu konkursu.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.

Burmistrz Opalenicy ma prawo do odwołania postępowania konkursowego, unieważnienia oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także ma prawo do wyboru więcej niż jednej oferty.

Burmistrz Opalenicy dokonuje ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu ofert, od którego nie przysługuje odwołanie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie przepisy dotyczące udzielenia świadczeń zdrowotnych oraz Kodeksu cywilnego. 

 

Burmistrz Opalenicy

/-/ Roman Maternik

 

 

załączniki:

Regulamin konkursu na wybór realizatora Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)

 

 formularz ofertowy

 

 projekt umowy

 

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2012-2014.