Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

2020

NUMER UCHWAŁY

DATA PODJĘCIA

TYTUŁ

OGŁOSZENIE W DZ. URZ. WOJ. WLKP.

STATUT

UWAGI

XIX/132/2020

13.02.2020r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opalenicy na rok 2020

 -

 

Obowiązujący

 

XIX/133/2020

13.02.2020 r.

Uchwała w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opalenica na rok szkolny 2019/2020

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2020

poz. 1714, z dn. 20.02.2020 r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1714

Obowiązujący

 

 XIX/134/2020

 13.02.2020r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu na okres jednego roku

-

 Obowiązujący

 

XIX/135/2020

13.02.2020 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Opalenica, położonych w miejscowości Wojnowice przy ulicy Poznańskiej oraz udzielenia bonifikaty

-

Obowiązujący

 

XIX/136/2020

13.02.2020 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Wojnowice, Kozłowo, Urbanowo, Terespotockie i Niegolewo

 -

Obowiązujący

 

XIX/137/2020

13.02.2020 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Łęczyce

-

Obowiązujący

Traci moc uchwała nr LXI/369/2018 z dnia 28 marca 2018 r. 

XIX/138/2020

13.02.2020 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy Poznańskiej, ulicy Strumykowej i ulicy Zarzecze

-

Obowiązujący

 

XIX/139/2020

13.02.2020 r.

Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020

-

Utracił moc

Zmiana uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020

XIX/140/2020

13.02.2020 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 – 2036

 -

Utracił moc,

z dn. 31.12.2020 r.

Zmiana uchwały Nr XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 - 2036 

XX/141/2020

21.02.2020 r.

Uchwała w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Opalenicy" panu Stanisławowi Jankowiakowi

 -

 Obowiązujący

 

XXI/142/2020

05.03.2020 r.

Uchwała w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opalenica”

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2020

poz. 2481, z dn. 16.03.2020 r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2481

 Obowiązujący

Traci moc uchwała Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 21 marca 2019 r. 

XXI/143/2020

05.03.2020 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek i warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Opalenica

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2020

poz. 2482, z dn.16.03.2020 r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2482

 Obowiązujący

Zmiana uchwały Nr LXVII/407/2018 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 22 sierpnia 2018 r. 

XXI/144/2020

05.03.2020 r.

Uchwała w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Tomyślu Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu

 -

Obowiązujący

 

XXI/145/2020

05.03.2020 r.

Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020

-

Utracił moc

Zmiana uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020 

XXI/146/2020

05.03.2020 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 – 2036

-

Utracił moc,

z dn. 31.12.2020 r.

Zmiana uchwały Nr XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 - 2036 

XXII/147/2020

17.04.2020 r.

Uchwała w sprawie warunków zwolnienia z ponoszenia opłaty za pobyt dziecka, opłaty za wydłużony pobyt dziecka oraz opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku w Opalenicy

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2020

poz. 3577, z dn.23.04.2020 r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=3577

Obowiązujący

Zmieniona uchwałą nr  XXIV/152/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 3 czerwca 2020 r.

XXII/148/2020

17.04.2020 r.

Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020

 -

Utracił moc

Zmiana uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020 

XXII/149/2020

17.04.2020 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 – 2036

 -

Utracił moc,

z dn. 31.12.2020 r.

Zmiana uchwały Nr XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 - 2036 

XXIII/150/2020

12.05.2020 r.

Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020

-

Utracił moc

Zmiana uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020 

XXIII/151/2020

12.05.2020 r.

 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 – 2036

 -

Utracił moc,

z dn. 31.12.2020 r.

Zmiana uchwały Nr XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 - 2036 

XXIV/152/2020

03.06.2020 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie warunków zwolnienia z ponoszenia opłaty za pobyt dziecka, opłaty za wydłużony pobyt dziecka oraz opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku w Opalenicy

Dz. Urz. Woj. Wlp. 2020

poz. 4919, z dn. 12.06.2020 r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4919 

 Obowiązujący

 

XXIV/153/2020

03.06.2020 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Łęczyce w gminie Opalenica

-

Obowiązujący

 

XXIV/154/2020

03.06.2020 r.

Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Opalenica, jej jednostkom podległym oraz samorządowym instytucjom kultury, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2020

poz.4920, z dn. 12.06.2020 r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4920

Obowiązujący

Traci moc uchwała Nr LXIX/412/2018 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 13 września 2018 r.

XXIV/155/2020

03.06.2020 r.

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

 -

Obowiązujący 

Zmieniona uchwałą Nr XXVII/167/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 23 lipca 2020 r.

XXIV/156/2020

03.06.2020 r.

Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020

 -

Utracił moc

Zmiana uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020 

XXIV/157/2020

03.06.2020 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 - 2036

 -

Utracił moc,

z dn. 31.12.2020 r.

Zmiana uchwały Nr XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 - 2036 

XXV/158/2020

23.06.2020 r.

Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Opalenicy wotum zaufania.

- Obowiązujący  

XXV/159/2020

23.06.2020 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opalenica za 2019 rok.

-  Obowiązujący  

XXV/160/2020

23.06.2020 r.

Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Opalenicy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

- Obowiązujący  

XXV/161/2020

23.06.2020 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Progamu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opalenica na rok 2020.

 - Obowiązujący  

XXV/162/2020

23.06.2020 r.

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci miasta Opalenica w rejonie Osiedla Centrum i ul. Henryka Sienkiewicza.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2020

poz.5466, z dn. 02.06.2020 r.

 http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=5466

Obowiązujący

 

XXV/163/2020

23.06.2020 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sprządzenia miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci miejscowości Wojnowice w gminie Opalenica.

- Obowiązujący  

XXV/164/2020

23.06.2020 r. Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020. - Utracił moc Zmiana uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020 

XXV/165/2020

23.06.2020 r. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 - 2036. -

Utracił moc,

z dn. 31.12.2020 r.
Zmiana uchwały Nr XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 - 2036

XXVI/166/2020

02.07.2020 r. Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020. - Obowiązujący Zmiana uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020

XXVII/167/2020

23.07.2020 r. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.  - Obowiązujący Zmiana uchwały Nr XXIV/155/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

XXVII/168/2020

23.07.2020 r. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.  - Obowiązujący Zmiana uchwały Nr LXII/378/2018 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
XXVII/169/2020 23.07.2020 r. Uchwala w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020.  - Utracił moc Zmiana uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020

XXVII/170/2020

23.07.2020 r. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 - 2036.  -

Utracił moc,

z dn. 31.12.2020 r.
Zmiana uchwały Nr XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 - 2036

XXVIII/171/2020

18.08.2020 r. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy Energetycznej, Kasztanowej, Strumykowej i Parkowej.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2020

poz.6485, z dn. 24.08.2020 r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=6485

Obowiązujący  
XXVIII/172/2020 18.08.2020 r. Uchwała w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opalenica na rok szkolny 2020/2021.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2020

poz.6467, z dn. 21.08.2020 r.

 http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=6467
Obowiązujący  

XXVIII/173/2020

18.08.2020 r. Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020. - Utracił moc Zmiana uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020

XXVIII/174/2020

18.08.2020 r. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 - 2036. -

Utracił moc,

z dn. 31.12.2020 r.
Zmiana uchwały Nr XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 - 2036

XXIX/175/2020

23.09.2020 r. Uchwała w sprawie regulaminu użytkowania skateparku w Opalenicy.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2020

poz.7365, z dn. 02.10.2020 r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=7365

Obowiązujący  

XXIX/176/2020

23.09.2020 r. Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2020 

poz. 7536, z dn.06.10.2020 r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=7536
 Obowiązujący Traci moc uchwała Nr XXXIV/292/213 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 listopada 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 7447). 

XXIX/177/2020

23.09.2020 r.  Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Opalenica.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2020 

poz. 7537, z dn. 06.10.2020 r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=7537

Obowiązujący Uchwała była poprzedzona uchwałą nr V/110/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Opalenica (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 2617), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310). 

XXIX/178/2020

23.09.2020 r.  Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Opalenicy.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2020

poz.7366, z dn. 02.10.2020 r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=7366

 Obowiązujący  

XXIX/179/2020

23.09.2020 r.  Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Opalenica. - Obowiązujący  Traci moc uchwała Nr XXIX/257/2009 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 27 listopada 2009 r.

XXIX/180/2020

23.09.2020 r.  Uchwała w sprawie emisji obligacji. -  Obowiązujący  

XXIX/181/2020

23.09.2020 r.  Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020. -  Utracił moc Zmiana uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020 

XXIX/182/2020

23.09.2020 r.  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 - 2036. -

Utracił moc,

z dn. 31.12.2020 r.
 Zmiana uchwały Nr XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 - 2036

XXX/183/2020

15.10.2020 r.  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Łęczyce w rejonie drogi nr 380011P oraz dla części miejscowości Terespotockie w rejonie drogi nr 380032P w gminie Opalenica. - Obowiązujący   Traci moc Uchwała nr XXIV/153/2020 z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Łęczyce w Gminie Opalenica.

XXX/184/2020

15.10.2020 r.  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opalenica".

 Dz. Urz. Woj. Wlkp.2020

poz.7956, z dn. 22.10.2020 r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=7956

 Obowiązujący Zmiana uchwały Nr XXI/142/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opalenica” (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 2481) 

XXX/185/2020

15.10.2020 r. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. -  Obowiązujący  

XXX/186/2020

15.10.2020 r.  Uchwała w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Komopal" Spółka z o.o. w Opalenicy. - Obowiązujący   

XXX/187/2020

15.10.2020 r. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji. - Obowiązujący   Zmiana uchwały Nr XXIX/180/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 23 września 2020 r. w sprawie emisji obligacji.

XXX/188/2020

15.10.2020 r.  Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na 2020 rok.  -  Utracił moc Zmiana uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020  

XXX/189/2020

15.10.2020 r. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Opalenica na lata 2020-2036. -

Utracił moc,

z dn. 31.12.2020 r.
 Zmiana uchwały Nr XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 - 2036 

XXXI/190/2020

26.11.2020 r.  Uchwała w sprawie zmany "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019 - 2021 w Gminie Opalenica". -  Obowiązujący Zmiana uchwały Nr LXV/395/2018 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019–2021 w GminieOpalenica” 
XXXI/191/2020 26.11.2020 r  Uchwała w sprawie Programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.  - Obowiązujący   

XXXI/192/2020

26.11.2020 r.

Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2021.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2020

poz. 9334, z dn. 07.12.2020 r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=9334
Obowiązujący Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

XXXI/193/2020

26.11.2020 r.

Uchwała w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w roku 2021.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2020

poz. 9335, z dn. 07.12.2020 r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=9335
Obowiązujący Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

XXXI/194/2020

26.11.2020 r.

Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2021.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2020

poz. 9336, z dn. 07.12.2020 r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=9336
Obowiązujący Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

XXXI/195/2020

26.11.2020 r.

Uchwała w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na rok 2021.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2020

poz. 9337, z dn. 07.12.2020 r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=9337

 Obowiązujący Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

XXXI/196/2020

26.11.2020 r. Uchwała w sprawie opłaty targowej na rok 2021.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2020

poz. 9338, z dn. 07.12.2020 r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=9338
 Obowiązujący Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

XXXI/197/2020

26.11.2020 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotomyskiemu.

- Obowiązujący  Zmiana uchwały Nr XIV/101/2019 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 23 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotomyskiemu 

XXXI/198/2020

26.11.2020 r.

Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020.

- Utracił moc Zmiana uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020   

XXXI/199/2020

26.11.2020 r. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 – 2036. -

Utracił moc,

z dn. 31.12.2020 r.
 Zmiana uchwały Nr XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 - 2036  

XXXII/200/2020

04.12.2020 r. Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020. -  Utracił moc Zmiana uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020  

XXXIII/201/2020

17.12.2020 r. Uchwała w sprawie "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Opalenica na lata 2017 - 2031". - Obowiązujący  

XXXIII/202/2020

17.12.2020 r. Uchwała w sprawie "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2021 - 2024 z perspektywą do 2028 r.". - Obowiązujący  

XXXIII/203/2020

17.12.2020 r. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opalenica na rok 2021. - Obowiązujący  

XXXIII/204/2020

17.12.2020 r. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Opalenica na lata 2021 - 2025. - Obowiązujący  

XXXIII/205/2020

17.12.2020 r. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kopanki w gminie Opalenica. - Obowiązujący  

XXXIII/206/2020

17.12.2020 r. Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na 2020 rok. - Utracił moc Zmiana uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020 

XXXIII/207/2020

17.12.2020 r. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 - 2036. -

Utracił moc,

z dn. 31.12.2020 r.

 Zmiana uchwały Nr XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 - 2036 

XXXIII/208/2020

17.12.2020 r. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2021 - 2037. -  Obowiązujący Z dniem 31 grudnia 2020 r. traci moc uchwała Nr XVIII/130/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 – 2036 (po zm.).

XXXIII/209/2020

17.12.2020 r. Uchwała w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2021.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021

poz. 398, z dn. 12.01.2021 r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=398 

 Obowiązujący