Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaproszenie do komisji konkursowych

ZAPROSZENIE DO KOMISJI KONKURSOWEJ

 

Burmistrz Opalenicy zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych, które zostaną powołane do oceny ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Gminy Opalenica z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz współpracy zagranicznej i integracji europejskiej.

 

I Informacje ogólne

  1. Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Opalenicy zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w ar. 3 ust. 3 ww. ustawy, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych.
  2. Ocena ofert nastąpi w ramach otwartych konkursów ofert, ogłoszonych przez Burmistrza Opalenicy, na realizację w 2016 r. zadań publicznych Gminy Opalenica   w zakresie pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz współpracy zagranicznej i integracji europejskiej.
  3. Każda organizacja pozarządowa i podmiot, o którym mowa w ar. 3 ust. 3 ww. ustawy, może zgłosić jednego kandydata do pracy w komisji konkursowej.
  4. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

 

II Zadania komisji konkursowej:

Ocena i opiniowanie ofert zgodnie z kryteriami ogłoszonego konkursu oraz złożenie propozycji podziału środków Burmistrzowi Opalenicy, który podejmuje ostateczną decyzję.

 

III Wymagania wobec kandydatów

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby, wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w ar. 3 ust. 3 ww. ustawy, które spełniają łącznie następujące warunki:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
  2. nie reprezentują organizacji, biorących udział w konkursie,
  3. nie pozostają wobec organizacji, biorących udział w konkursie, w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który mógłby budzić wątpliwości co do bezstronności.

 

IV Miejsce i termin zgłaszania kandydatów:

Zgłoszenia na formularzu, podpisanym przez kandydata i osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej, należy składać w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1 (pokój 01) w terminie do 18 grudnia 2015 r. do godz. 15.00.

 

V Uwagi końcowe

Powołanie komisji konkursowych nastąpi do 22 grudnia 2015 r. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów, nie będą brane pod uwagę. Wszelkich informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim pokój nr 08.

Burmistrz Opalenicy

   /-/ Tomasz Szulc

 

 

Opalenica, 04 grudnia 2015 r.

 

formularz