Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaproszenie do komisji konkursowej.

ZAPROSZENIE DO KOMISJI KONKURSOWEJ


Burmistrz Opalenicy zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Gminy Opalenica z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.


I Informacje ogólne

  1. Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Opalenicy zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w ar. 3 ust. 3 ww. ustawy, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej.

  2. Ocena ofert nastąpi w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Burmistrza Opalenicy, na realizację w 2015 r. zadań publicznych Gminy Opalenica w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

  3. Każda organizacja pozarządowa i podmiot, o którym mowa w ar. 3 ust. 3 ww. ustawy, może zgłosić jednego kandydata do pracy w komisji konkursowej.

  4. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.


II Zadania komisji konkursowej:

Ocena i opiniowanie ofert zgodnie z kryteriami ogłoszonego konkursu oraz złożenie propozycji podziału środków Burmistrzowi Opalenicy, który podejmuje ostateczną decyzję.


III Wymagania wobec kandydatów

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby, wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w ar. 3 ust. 3 ww. ustawy, które spełniają łącznie następujące warunki:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

  2. nie reprezentują organizacji, biorących udział w konkursie,

  3. nie pozostają wobec organizacji, biorących udział w konkursie, w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który mógłby budzić wątpliwości co do bezstronności.


IV Miejsce i termin zgłaszania kandydatów:

Zgłoszenia na formularzu, podpisanym przez kandydata i osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej, należy składać w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1 (pokój 01) w terminie do 29 lipca 2015 r. do godz. 15.30.


V Uwagi końcowe

Powołanie komisji konkursowych nastąpi do 31 lipca 2015 r. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów, nie będą brane pod uwagę. Wszelkich informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim pokój nr 08.


Burmistrz

/-/ Tomasz SzulcOpalenica, 27 lipca 2015 r.

 

FORMULARZ