Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rozstrzygnięcie II konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Opalenica w 2013 r.

ZATWIERDZAM                                                              Opalenica, dnia 07 lutego 2013 r.

Burmistrz Opalenicy

/-/ Roman Maternik

 

PROTOKÓŁ

 

z wyboru ofert, złożonych w II konkursie ofert

na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Opalenica w 2013 r.

 

1.      Organ zlecający wykonanie w formie wspierania zadań publicznych na terenie Gminy Opalenica:

Burmistrz Opalenicy.

  2.      Przedmiot konkursu:

Udzielenie wsparcia finansowego klubom sportowym, prowadzącym działalność w zakresie takich dyscyplin sportowych jak taniec sportowy na rozwój sportu w celu: poprawy warunków uprawiania sportu, upowszechniania i krzewienia sportu wśród mieszkańców Gminy Opalenica, zwiększenia dostępności mieszkańców Gminy Opalenica do działalności sportowej, popularyzacji uprawiania sportu, integrowania kibiców, kreowania pozytywnego wizerunku Gminy.

3.      Termin składania ofert:

do 01 lutego 2013 r.

  4.      Rozpatrzenie ofert:

Otwarcia ofert dokonała komisja konkursowa powołania zarządzeniem Burmistrza Opalenicy nr 6/2013 z dnia 05 lutego 2013 r. w składzie:

Przewodniczący Komisji                 Andrzej Mainka,

Członek komisji                              Feliks Straburzyński,

Członek komisji                              Iwona Bobowska,

Członek komisji                              Dominik Dyderski,

Członek komisji                              Jarosław Kornosz.

 

Do dnia 01 lutego 2013 r. złożono łącznie 1 (słownie: jedną) ofertę.

 

 Przy rozpatrywaniu ofert brano pod uwagę następujące kryteria:

1.        znaczenie zgłoszonej oferty dla realizacji celu publicznego,

2.        możliwości realizacji zadania publicznego prze klub sportowy,

3.        wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs,

4. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania (kosztorys projektu) w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

5. planowany przez klub sportowy udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych niż budżet Gminy źródeł na realizację zadania a także wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6.   dotychczasowe wykorzystanie przez klub sportowy dotacji z budżetu Gminy, w tym rzetelność i sposób rozliczenia,

7.    ocenę oferty pod względem formalnym i merytorycznym.  

 

Na 1 zgłoszoną 1 oferta spełniała wymogi wynikające z treści ogłoszenia o konkursie. W oparciu o przedstawione wyżej kryteria wyboru ofert dokonano oceny 1 złożonej oferty. Pozytywnie rozpatrzono 1 ofertę.

 

W oparciu o dokonaną ocenę ofert, Komisja proponuje zlecić niżej wymienionej organizacji pozarządowej realizację 1 zadania na łączną kwotę 5 000,00 zł.

Wykaz zadań publicznych Gminy Opalenica wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert oraz wysokość przyznanych dotacji:

NAZWA ZADANIA

NAZWA PODMIOTU

WYSOKOŚĆ DOTACJI
 NA 2013 R

Propagowanie tańca sportowego, a także promocja Gminy Opalenica poprzez organizację na terenie miasta imprezy sportowej o zasięgu ogólnopolskim.

Uczniowski Klub Sportowy
”Brawo”
Opalenica

5 000,00 zł

SUMA PRZYZNANYCH DOTACJI

 

5 000,00 zł

 

/-/ Andrzej Mainka

/-/ Feliks Straburzyński

/-/ Iwona Bobowska

/-/ Dominik Dyderski

/-/ Jarosław Kornosz