Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

II konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Opalenica w 2013 r.

II konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu

w Gminie Opalenica w 2013 r.

 

Działając na podstawie uchwały nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Opalenica, Burmistrz Opalenicy ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu przez Gminę Opalenica.

 

I Przedmiot konkursu.

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego klubom sportowym na rozwój sportu w celu:

1.      poprawy warunków uprawiania sportu,

2.       upowszechniania i krzewienia sportu wśród mieszkańców Gminy Opalenica,

3.       zwiększenia dostępności mieszkańców Gminy Opalenica do działalności sportowej,

4.      popularyzacji uprawiania sportu,

5.       integrowania kibiców,

6.      kreowania pozytywnego wizerunku Gminy.

 

II Warunki, miejsce i termin składania ofert.

1.      W konkursie mogą wziąć udział kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe, nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, których siedziba mieści się na terenie Gminy Opalenica oraz:

a)      angażują się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi i z Urzędem Miejskim w Opalenicy przy realizacji zadań na rzecz mieszkańców Gminy Opalenica,

b)      promują wizerunek Gminy Opalenica jako gminy stwarzającej warunki dla rozwoju sportu,

c)      zapewnią udział środków własnych na realizację zadania,

d)      są wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w ewidencji, której mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

e)      uczestniczą we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub przeprowadzonym w danej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub przez podmiot działający z jego upoważnienia.

2.      Oferty należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres klubu sportowego) z dopiskiem „II konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Opalenica w 2013 r.”, na formularzu, który można pobrać w Urzędzie Miejskim w Opalenicy (pokój nr 08) albo ze strony internetowej: www.opalenica.pl.

3.      Ofertę należy składać w Punkcie Kancelaryjnym w Urzędzie Miejskim w Opalenicy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w terminie do dnia 01 lutego 2013r. (decyduje data stempla pocztowego).

4.      Oferty złożone po dniu 01 lutego 2013 r. nie będą rozpatrzone.

 

III Załączniki do oferty

1.      Aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

2.      Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans), rachunek zysków i strat lub rachunek wyników, informacje dodatkowe za 2012 rok.

3.      Aktualny statut.

4.      Umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera).

 

 

IV Termin rozstrzygnięcia konkursu.

Burmistrz Opalenicy rozpatrzy i poda do publicznej wiadomości wykaz klubów sportowych, którym przydzielono dofinansowanie w terminie do dnia 08 lutego 2013 r.

 

V Zasady przyznawania dofinansowania

Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się w szczególności:

a)      znaczenie oferty dla realizacji celu publicznego, o którym mowa w pkt I ogłoszenia,

b)      możliwość realizacji zadania przez klub sportowy,

c)      wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs,

d)      przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania (kosztorys projektu) w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

e)      udział środków własnych klubu sportowego lub środków pochodzących z źródeł innych niż budżet Gminy Opalenica, a także wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

f)        ocenę formalną oferty, w szczególności kompletność załączników, i jej wartość merytoryczną.

 

VI Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie rozwoju sportu.

Na realizację zadań z zakresu dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Opalenica           w 2013 r. przeznacza się środki finansowe w wysokości: 5.000,00 zł w następujących dyscyplinach:

a)      taniec sportowy.

W 2012 r. na realizację zadań publicznych z zakresu dofinansowania rozwoju sportu przeznaczono kwotę 184.900,00 zł, w 2013 r. do tej pory przeznaczono kwotę 175.000,00 zł.

 

VII Postanowienia końcowe.

1.      Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Opalenicy (pokój nr 08) w terminie do dnia 01 lutego 2013 r.

2.      W otwartym konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta. Oferty spełniające kryteria formalne będą oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Burmistrza Opalenicy.

3.      Realizacja zleconego zadania nastąpi po zawarciu umowy z klubem sportowym.

4.      Zastrzega się prawo odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania wniosków, a także unieważnienia konkursu, jeżeli:

a) nie zostanie złożona żadna oferta,

b) żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

 

  wz. Burmistrza

/-/ Andrzej Mainka

Zastępca Burmistrza

Opalenica, 11 stycznia 2013 r.

 

Wzór oferty. 

Wzór sprawozdania.