Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2012 r.

SPRAWOZDANIE

 

            W 2012 r. współpraca z organizacjami pozarządowymi była prowadzona na podstawie uchwały nr XIII/115/2011 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012, zmienionej uchwałą nr XIV/126/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. Współpraca była prowadzona w formie powierzenia realizacji zadania publicznego gminy Opalenica w zakresie pomocy społecznej oraz w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

            Współpraca z organizacjami pozarządowymi przebiegała zarówno w sferze finansowej w formie udzielenia dotacji, pomocy rzeczowej oraz udostępnienia obiektów, lokali i innych nieruchomości komunalnych na preferencyjnych zasadach, jak i w sferze pozafinansowej w postaci wsparcia organizacyjnego i prawnego. Organizacje pozarządowe mogły zamieszczać zarówno w „Echach Opalenickich”, jak i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, informacje o swojej działalności. Ponadto miały możliwość prezentacji swoich oczekiwań finansowych w toku prac nad projektem budżetu na 2013 r.

          Wyboru ofert organizacji pozarządowych dokonano w drodze otwartych konkursów, przeprowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536). Przeprowadzono w sumie cztery postępowania konkursowe. Po raz pierwszy zastosowano tryb pozakonkursowy, zawierając z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Opalenicy umowę o wsparcie w okresie 2 stycznia-29 lutego 2012 r. realizacji zadania publicznego pt. „Dowóz z terenu Gminy Opalenica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sielinku uczniów niepełnosprawnych”. Pominięcie otwartego konkursu ofert jest dozwolone w przypadku złożenia przez organizację pozarządową oferty realizacji zadania, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania nie przekroczy kwoty 10.000 zł,
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

 

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu złożono łącznie 7 ofert:

1.      Kurkowe Bractwo Strzeleckie Opalenica,

2.      Uczniowski Klub Sportowy „Brawo” Opalenica,

3.      Uczniowski Klub Sportowy „Skra Wielkopolska” Otusz,

4.      Miejski Klub Tenisa Stołowego Opalenica,

5.      Akademia Judo w Poznaniu (2 oferty)

6.      Polski Związek Niewidomych Koło w Nowym Tomyślu.

Pozytywnie rozpatrzono 7 ofert. Suma przyznanych dotacji wyniosła 65.100,00 zł.

 

Kurkowe Bractwo Strzeleckie Opalenica

„Młody Strzelec” – propagowanie strzelectwa sportowego wśród młodzieży

Przyznana dotacja                  5.000,00 zł.

 

Uczniowski Klub Sportowy „Brawo” Opalenica

Prowadzenie zajęć z masowej kultury fizycznej w zakresie tańca sportowego oraz prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej wśród dzieci i młodzieży, członków UKS „Brawo” Opalenica

Przyznana dotacja                  24.100,00 zł.

 

Uczniowski Klub Sportowy „Skra Wielkopolska” Otusz

Prowadzenie zajęć z masowej kultury fizycznej oraz prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej wśród dorosłych, dzieci i młodzieży. „a MOJE DZIECKO PIŁKĘ KOPIE” – organizacja nauki i szkolenia piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Gminy Opalenica.

Przyznana dotacja                  11.000,00 zł

 

Miejski Klub Tenisa Stołowego Opalenica

Prowadzenie zajęć z masowej kultury fizycznej, organizowanie cyklicznych zawodów sportowych na obiektach Gminy Opalenica dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Udział mieszkańców Gminy Opalenica w imprezach sportowych.

Przyznana dotacja                  11.000,00 zł

 

Akademia Judo w Poznaniu

Prowadzenie zajęć z masowej kultury fizycznej oraz prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej wśród dorosłych, dzieci i młodzieży. Szkolenie dzieci i młodzieży miasta Opalenica na zajęciach judo w 2012 r.

Przyznana dotacja                  7.000,00 zł.

Akademia Judo w Poznaniu

Organizowanie zajęć sportowych na obiektach na terenie Gminy Opalenica wraz z ich utrzymaniem i przygotowaniem do sezonu sportowego. IV Memoriał Jigoro Kano w Judo – otwarty Puchar Polski.

Przyznana dotacja                  5.000,00 zł.

 

Polski Związek Niewidomych Koło w Nowym Tomyślu

Integracja i orientacja przestrzenna.

Przyznana dotacja                  2.000,00 zł.

 

W zakresie pomocy społecznej złożono łącznie 1 ofertę:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Opalenicy Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Oferta została rozpatrzona pozytywnie.

Przyznana dotacja                  232.800,00 zł.

 

W zakresie ochrony i promocji zdrowia złożono łącznie 1 ofertę:

Nowotomyskie Stowarzyszenie „Amazonki”

Rehabilitacja i integracja amazonek warunkiem powrotu do zdrowia.

Oferta została rozpatrzona pozytywnie.

Przyznana dotacja                  10.000,00 zł.

 

W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych złożono łącznie 2 oferty:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Opalenicy

Dowóz z terenu Gminy Opalenica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sielinku uczniów niepełnosprawnych.

Oferta została rozpatrzona pozytywnie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Przyznana dotacja                  5.700,00 zł.

Organizacja transportu na terenie Gminy Opalenica dla podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sielinku.

Oferta została rozpatrzona pozytywnie.

Przyznana dotacja                  27.000,00 zł.

Suma przyznanych dotacji wyniosła 32.700,00 zł.

 

            Przekazanie dotacji nastąpiło na podstawie umów, podpisanych z organizacjami pozarządowymi, w czterech równych transzach. Organizacje złożyły sprawozdania częściowe (za I półrocze) i końcowe (do 30 stycznia 2013 r.) z wykorzystania przyznanych środków. Wojewoda Wielkopolski w związku z niepełnym wykorzystaniem miejsc w środowiskowym domu samopomocy, prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Opalenicy, zmniejszył dotację o kwotę 7.560,00 zł, wobec czego ostatecznie wyniosła 225.240,00 zł. Dotacja na organizację transportu na terenie Gminy Opalenica dla podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sielinku została wykorzystana w wysokości 25.296,48 zł, w związku z czym Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Opalenicy zwróciło niewykorzystaną dotację w wysokości 1.703,52 zł. Poza tym żadna dotacja nie podlegała zwrotowi.

 

            Współpraca z organizacjami pozarządowymi była prowadzona również na podstawie uchwały nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Opalenicy w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Opalenica w formie wsparcia finansowego klubów sportowych, prowadzących działalność w zakresie piłki nożnej, koszykówki, szermierki i tenisa ziemnego. Wyboru ofert dokonano w drodze 3 postępowań konkursowych, w których złożono łącznie 14 ofert. Trzy oferty, złożone przez KS „Promień” w Opalenicy, nie spełniały warunków ogłoszenia o konkursie.

Pozytywnie rozpatrzono 11 ofert. Suma przyznanych dotacji wyniosła 184.900,00 zł.

 

Klub Sportowy „Promień” w Opalenicy

Prowadzenie zajęć z masowej kultury fizycznej oraz prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej wśród dorosłych, dzieci i młodzieży; udział mieszkańców gminy Opalenica w imprezach sportowych; organizowanie zawodów sportowych na obiektach sportowych na terenie gminy Opalenica wraz z ich utrzymaniem i przygotowaniem do sezonu sportowego; organizowanie cyklicznych zawodów sportowych

Przyznana dotacja                    109.000,00 zł.

Międzynarodowy Turniej Tenisowy Europejskiej Federacji Tenisowej Młodzików do lat 14.

Przyznana dotacja                    4.000,00 zł.

 

„Basket Team” w Opalenicy

Propagowanie gry w piłkę koszykową, a także promocja miasta Opalenica poprzez udział zawodników klubu „Basket Team” w turniejach towarzyskich i zawodach ligowych, organizowanych przez PZKOSZ w mieście Opalenica oraz na terenie całego kraju.

Przyznana dotacja                    20.000,00 zł.

Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez uprawianie koszykówki oraz promocja miasta Opalenica poprzez osiąganie sukcesów sportowych na szczeblu ogólnokrajowym przez zawodników Basket Team Opalenica.

Przyznana dotacja                    2.000,00 zł.

 

Uczniowski Klub Sportowy „Brawo” Opalenica

Propagowanie tańca sportowego, a także promocja Gminy Opalenica poprzez organizację imprez sportowych na terenie miasta oraz udział zawodników UKS „Brawo” w zawodach i turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych w zakresie tańca sportowego.

Przyznana dotacja                    8.000,00 zł.

 

Międzyszkolny Klub Sportowy w Opalenicy

Prowadzenie zajęć sportowych, udział w rozgrywkach ligowych koszykówki dziewcząt oraz prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej wśród dzieci i młodzieży Gminy Opalenica w zakresie sportu szkolnego, rekreacji i udziału w zawodach szkolnych w grach zespołowych oraz lekkiej atletyce.

Przyznana dotacja                    24.000,00 zł.

 

Ludowy Klub Sportowy „Pogrom” w Urbanowie

Prowadzenie działalności w zakresie popularyzacji piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; organizowanie zawodów masowych i imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach klubów i organizacji sportowych, działających w środowiskach wiejskich.

Przyznana dotacja                     4.000,00 zł.

Prowadzenie działalności w zakresie popularyzacji piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; organizowanie zawodów masowych i imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach klubów i organizacji sportowych, działających w środowiskach wiejskich.

Przyznana dotacja                     1.400,00 zł.

 

Ludowy Klub Sportowy „Ogrol” w Sielinku

Poprawa warunków uprawiania sportu; upowszechnianie i krzewienie sportu wśród mieszkańców Gminy; zwiększenie mieszkańcom Gminy dostępności do działalności sportowej; popularyzacja uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej; kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszelkich poziomach.

Przyznana dotacja                    5.000,00 zł.

Poprawa warunków uprawiania sportu; upowszechnianie i krzewienie sportu wśród mieszkańców Gminy Opalenica; zwiększenie mieszkańcom Gminy dostępności do działalności sportowej; popularyzacja uprawiania sportu; integrowanie kibiców; kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy.

Przyznana dotacja                    3.500,00 zł.

 

 

Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu

XXI Memoriał Fechtmistrza Leona Kozy-Kozarskiego (Puchar Polski) w Szermierce.

Przyznana dotacja                    4.000,00 zł.

 

                                                                                                                                                                                                                           /-/ Roman Maternik                                                                                                                                                                                                                                  Burmistrz Opalenicy