Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia

ZATWIERDZAM                                            
Burmistrz Opalenicy                                                                                               Opalenica, dnia 22 grudnia 2011 r.
dr inż. Roman Maternik

PROTOKÓŁ

z wyboru ofert organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Opalenica
z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2012 roku

1.    Organ zlecający wykonanie w formie wspierania zadań publicznych na terenie Gminy Opalenica:
Burmistrz Opalenicy.

2.    Przedmiot konkursu:
Wspieranie realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia – działalność na rzecz rehabilitacji i integracji kobiet po leczeniu onkologicznym (art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

3.    Termin składania ofert:
do 21 grudnia 2011 roku.

4.    Rozpatrzenie ofert:
Otwarcia ofert dokonała komisja konkursowa powołania zarządzeniem Burmistrza Opalenicy nr 161/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w składzie:
przewodniczący komisji          Feliks Straburzyński,
zastępca przewodniczącego    Dorota Szuwalska-Kasprzak,
sekretarz                             Iwona Bobowska,
członek komisji                     Edward Hojan,
członek komisji                     Eugeniusz Napierała,
członek komisji                     Tomasz Andrzejewski.
Do dnia 21 grudnia 2011 r. złożono łącznie 1 (jedną) ofertę.

Przy rozpatrywaniu ofert brano pod uwagę następujące kryteria:
1.     ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmiot,
2.     jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma zrealizować zadanie,
3.     deklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
4.     ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania,
5.     analiza i ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
6.     oczekiwana wysokość dotacji.

Na 1 zgłoszoną ofertę 1 oferta spełniała wymogi wynikające z treści ogłoszenia o konkursie. W oparciu o przedstawione wyżej kryteria wyboru ofert dokonano oceny 1 złożonej oferty.

Pozytywnie rozpatrzono 1 ofertę.
W oparciu o dokonaną ocenę ofert, Komisja proponuje zlecić niżej wymienionej organizacji pozarządowej realizację 1 zadania, na łączną kwotę 10 000,00 zł.

Wykaz zadań publicznych Gminy Opalenica wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert oraz wysokość przyznanej dotacji:

NAZWA ZADANIA    NAZWA PODMIOTU    WYSOKOŚĆ DOTACJI
 NA 2012 R    LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW/MOŻLIWYCH DO UZYSKANIAOchrona i promocja zdrowia – działalność organizacji na rzecz rehabilitacji i integracji kobiet po leczeniu onkologicznym.     Nowotomyskie Stowarzyszenie „Amazonki”    10.000,00 zł    70/100
SUMA DOTACJI    10.000,00


/-/ Feliks Straburzyński
/-/ Dorota Szuwalska-Kasprzak
/-/ Iwona Bobowska
/-/ Edward Hojan
/-/ Eugeniusz Napierała
/-/ Tomasz Andrzejewski