Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rozstrzygnięcie III otwartego konkursu na dofinansowanie rozwoju sportu w 2012 r.

ZATWIERDZAM

    Burmistrz Opalenicy

/-/ dr inż. Roman Maternik                                     Opalenica, dnia 21 sierpnia 2012 r.

 

PROTOKÓŁ

 

z wyboru ofert organizacji pozarządowych, które przystąpiły do III otwartego konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Opalenica w 2012 r.

 

1.      Organ zlecający wykonanie w formie wspierania zadań publicznych na terenie Gminy Opalenica:

Burmistrz Opalenicy.

  2.      Przedmiot konkursu:

Udzielenie wsparcia finansowego klubom sportowym, prowadzącym działalność w zakresie takich dyscyplin sportowych jak piłka nożna, na rozwój sportu w celu: poprawy warunków uprawiania sportu, upowszechniania i krzewienia sportu wśród mieszkańców Gminy Opalenica, zwiększenia dostępności mieszkańców Gminy Opalenica do działalności sportowej, popularyzacji uprawiania sportu, integrowania kibiców, kreowania pozytywnego wizerunku Gminy.

3.      Termin składania ofert:

do 16 sierpnia 2012 r.

  4.      Rozpatrzenie ofert:

Otwarcia ofert dokonała komisja konkursowa powołania zarządzeniem Burmistrza Opalenicy nr 115/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 r. w składzie:

Przewodniczący Komisji                 Feliks Straburzyński,

Członek komisji                              Iwona Bobowska,

Członek komisji                              Tomasz Andrzejewski,

Członek komisji                              Dominik Dyderski,

Członek komisji                              Jarosław Kornosz.

 

Do dnia 16 sierpnia 2012 r. złożono łącznie 2 oferty.

 

 

Przy rozpatrywaniu ofert brano pod uwagę następujące kryteria:

1.        znaczenie zgłoszonej oferty dla realizacji celu publicznego,

2.        możliwości realizacji zadania publicznego prze klub sportowy,

3.        wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs,

4.  przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania (kosztorys projektu) w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

5. planowany przez klub sportowy udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych niż budżet Gminy źródeł na realizację zadania a także wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6.    dotychczasowe wykorzystanie przez klub sportowy dotacji z budżetu Gminy, w tym rzetelność i sposób rozliczenia,

7.        ocenę oferty pod względem formalnym i merytorycznym.  

Na 2 zgłoszone oferty 2 oferty spełniały wymogi wynikające z treści ogłoszenia o konkursie. W oparciu o przedstawione wyżej kryteria wyboru ofert dokonano oceny 2 złożonych ofert. Pozytywnie rozpatrzono 2 oferty.

W oparciu o dokonaną ocenę ofert, Komisja proponuje zlecić niżej wymienionym organizacjom pozarządowym realizację 2 zadań, na łączną kwotę 4 900,00 zł.

Wykaz zadań publicznych Gminy Opalenica wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert oraz wysokość przyznanych dotacji:

NAZWA ZADANIA

NAZWA PODMIOTU

WYSOKOŚĆ DOTACJI
 NA 2012 R

Poprawa warunków uprawiania sportu; upowszechnianie i krzewienie sportu wśród mieszkańców gminy Opalenica; zwiększenie mieszkańcom gminy dostępności do działalności sportowej; popularyzacja uprawiania sportu; integrowanie kibiców oraz kreowanie pozytywnego wizerunku gminy

Ludowy Klub Sportowy
”OGROL”
w Sielinku

3 500,00 zł

Prowadzenie działalności w zakresie popularyzacji piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; organizowanie zawodów masowych i imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach klubów i organizacji sportowych, działających w środowiskach wiejskich

Ludowy Klub Sportowy „POGROM”
w Urbanowie

1 400,00 zł

SUMA PRZYZNANYCH DOTACJI

 

4 900,00 zł

/-/ Feliks Straburzyński                    /-/ Tomasz Andrzejewski                  /-/ Iwona Bobowska

                                 /-/ Dominik Dyderski              /-/ Jarosław Kornosz