Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Opalenica w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE
OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY OPALENICA


Burmistrz Opalenicy działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej ustawy - w formie wspierania w roku 2011 zadań publicznych:

I. Rodzaj zadania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – dowozy na zajęcia podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sielinku.
W 2011 roku powyższe zadanie nie było realizowane; na realizację zadania publicznego w 2012 roku przewiduje się kwotę 27 000,00 zł.

II. Terminy realizacji ww. zadania: od 01 marca do 31 grudnia 2012 roku.

III. Zasady przyznawania dotacji:
1.W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Opalenica.
2.Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w niniejszym komunikacie.
3.Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) (formularze można pobrać w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, pok. 09, znajdują się również w Biuletynie Informacji Publicznej – pod adresem: www.bip.opalenica.pl - w poddziale „pożytek publiczny”).
4.Do oferty muszą być dołączone następujące załączniki:
a)odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
b)pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań w przypadku terenowych jednostek organizacyjnych,
c)sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne za 2011 rok,
d)umowa partnerska w przypadku wskazania partnera w realizacji zadania.
5. W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich poświadczenia przez oferenta za zgodność z oryginałem.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone terminowo i według obowiązującego wzoru.

IV. Termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na realizację zadań publicznych w 2012 r. - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”,
w terminie do 16 lutego 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Opalenicy – pok. 01.


V. Termin, kryteria i tryb wyboru ofert:
1.Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszym ogłoszeniem.
2.Wybór oferty na wykonanie zadań dokonany zostanie w terminie do 24 lutego 2012 r.
3.Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmiot (0-15 pkt),
    b) jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie (0-25 pkt),
c) deklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania (0-15   pkt),
    d)  ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego   zadania (0-20 pkt),
    e) analiza i ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (0-15 pkt),
    f) oczekiwana wysokość dotacji (0-10 pkt).

4.Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Opalenicy po zapoznaniu się z wynikami prac komisji konkursowej. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
5.Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Opalenicy, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Opalenicy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – pod adresem: www.bip.opalenica.pl - w poddziale „pożytek publiczny”.

VI. Warunki realizacji zadania publicznego:
1.Po dokonaniu wyboru ofert ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań publicznych
i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
2.Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony, nie dłuższy niż do 31 grudnia 2012 r. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.
3. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach,    określonych w umowie.
4. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.
5.Otrzymanej dotacji oferent nie może przekazywać osobom trzecim w formie darowizny.
6.Przekazana dotacja nie może być wykorzystana na: działalność gospodarczą, działalność polityczną i religijną, a także pokrycie kosztów prowadzenia biura organizacji pozarządowej.
7.Oferent ma obowiązek informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków z budżetu Gminy Opalenica.
8.Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania. Termin złożenia sprawozdania będzie określony w umowie.


Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także jego unieważnienia.
 
                               wz. Burmistrza
/-/ Andrzej Mainka
Zastępca Burmistrza


Opalenica, dnia 25 stycznia 2012 r.