2015

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków

BURMISTRZ  OPALENICY

ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica

 

 

 

GK.6220.8.2015.ES.16

 

Opalenica, dnia 7 grudnia 2015 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) informuję, że w dniu 7 grudnia 2015 r. złożono w tut. organie uzupełnienie raportu o odziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa obecnie funkcjonującej bezobsługowej myjni samochodowej Kärcher Yelle o bezobsługową stację paliw płynnych, w miejscowości Opalenica, na działkach nr 260/28 i 260/32, gmina Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie”.

W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich, zainteresowanych planowaną inwestycją, o możliwości zapoznania się z pełną dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków (w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnie), w terminie od dnia  8 grudnia 2015 r. do dnia 28 grudnia 2015 r., w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, pokój nr 24-25, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Opalenicy, przed wydaniem decyzji uzgadniającej środowiskowe uwarunkowania realizacji planowanego przedsięwzięcia.

 

 

 

                                                                                Z-ca Burmistrza Opalenicy

                                                                                     /-/ Paweł Jakubowski

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Ewa Szychta

tel.61 4477281 w. 24

e-mail: srodowisko@opalenica.pl

Lista wiadomości