2015

Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy o przesunięciu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. :Budowa zbiornika radialnego ..."

BURMISTRZ  OPALENICY

ul. 3Maja 1, 64-330 Opalenica

Opalenica, dnia 21 września 2015 r.

GK.6220.14.2015.ES.7

 

 

 

 

 Zawiadomienie stron o przesunięciu terminu załatwienia sprawy

 

Na podstawie art. 36 § 2 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. „Budowa osadnika radialnego będącego jednym z elementów istniejącej instalacji do oczyszczania ścieków” w Opalenicy na terenie cukrowni Nordzücker Polska S.A., Zakład w Opalenicy, ul. 5 Stycznia 54, 64-330 Opalenica, nastąpi w terminie późniejszym z uwagi na oczekiwanie na opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Planowany termin załatwienia sprawy do 22 października 2015 r.

 

Burmistrz Opalenicy

/-/ Tomasz Szulc

 

 

Otrzymują:

1.       Nordzücker Polska S.A.

ul. 5 Stycznia 54, 64-330 Opalenica,

2.       Pozostałe strony zgodnie z art. 49 Kpa,

3.       a/a.

 

 

Art. 49 Kpa Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś  Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

Sprawę prowadzi:

Ewa Szychta

Tel. 61 4477281 w. 24

srodowisko@opalenica.pl

Lista wiadomości