Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Otwarty i konkurencyjny nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej - inspektor

 

Duplikat Informacja o wynikach naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze

Wyniki konkursu - inspektor

Informacja o wynikach naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze

Wyniki konkursu - inspektor  

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wyzwolenia 27

64-330 Opalenica

 

SEO-121-1/2016

                                                                               Opalenica, 22 lutego 2016r.

 

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OPALENICY

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej

w Opalenicy, ul. Wyzwolenia 27, 64-330 Opalenica

Stanowisko pracy:

   Inspektor

Niezbędne wymagania od kandydatów:

1)      wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

2)      co najmniej 2-letni staż pracy,

3)      obywatelstwo polskie,

4)      osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej,

5)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6)       brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)      nieposzlakowana opinia.

 

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1)      znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa w zakresie funkcjonowania administracji samorządowej oraz procedur administracyjnych,

2)      znajomość obsługi komputera,

3)      odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, komunikatywność.

Zadania wykonywane na stanowisku:

1)      udzielanie merytorycznie kompetentnych informacji z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego,

2)      przyjmowanie i kompletowanie wniosków na świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze oraz prowadzenie dokumentacji w powyższym zakresie,

3)      ustalanie i weryfikowanie uprawnień do świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego,

4)      prowadzenie postępowania i dokumentacji w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego,

5)      opracowywanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6)      prowadzenie ewidencji osób korzystających ze świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego,

7)      wystawianie zaświadczeń,

8)      sporządzanie informacji i sprawozdań związanych ze świadczeniami rodzinnymi i świadczeniem wychowawczym,

9)      kompletowanie i przekazywanie dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz innych organów,

10)  obsługa systemu komputerowego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego

11)   przygotowywanie korespondencji wychodzącej z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego,

12)  archiwizowanie dokumentów sekcji.

 

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

1)      miejscem wypełniania obowiązków pracowniczych będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy ul. Wyzwolenia 27,

2)      wymiar czasu pracy: 1/1etatu,

3)      praca w godzinach od 7:15 do 15:15 od poniedziałku do piątku,

4)      wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.z 2014r. poz.1786) oraz regulaminem wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy,

5)      w pracy konieczne będzie korzystanie z urządzeń technicznych (komputer, drukarka, kserokopiarka itp.),

6)      praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

7)      kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Ośrodka.

Wymagane dokumenty:

1)      wypełniony  kwestionariusz osobowy zgodny z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ,

2)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,

3)      kopie świadectw  pracy  z  dotychczasowych miejsc pracy,

4)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

5)      oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

7)      ponadto preferowane są: 

-  CV

-  list motywacyjny i wniosek o zatrudnienie

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wszystkie wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko- Inspektor" w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy, ul. Wyzwolenia 27, 64-330 Opalenica, w pokoju nr 2 /w godz. pracy Ośrodka/  lub przesłać na wyżej podany adres  w terminie do dnia  3 marca 2016r. (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka) 

Aplikacje, które wpłyną do tut.  Ośrodka po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.  

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy www.opsopalenica.opsinfo.pl oraz na tablicy Ośrodka w Opalenicy. 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Ośrodku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych, jednakże do osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, pozostawione będą  przez okres dwóch lat w  Ośrodku. Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 19,23%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone  klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2135  z późn. zm.)oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.Dz U. z2014r.poz.1202 z późn.zm.)                                                                            

 

                                                                                             

Dorota Szuwalska - Kasprzak                         

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy                                    

 

Oryginał ogłoszenia:

1 , 2 , 3 , 4