Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zgromadzenia Publiczne

DANE KONTAKTOWE

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.), zwanych dalej "środkami komunikacji elektronicznej".

Adres poczty elektronicznej, na który można kierować zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia: info@opalenica.pl.


Lista wiadomości