Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gospodarka odpadami

Rejestr działalności regulowanej

Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt" uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są zobowiązani do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Na terenie gmin Brodnica, Czempiń, Dolsk, Dopiewo, Granowo, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec, Komorniki, Kościan, Miasto Kościan, Miasto Luboń, Mosina, Miasto Puszczykowo, Rakoniewice, Stęszew, Wielichowo, Zbąszyń od 16.10.2013 roku Gminy Kaźmierz, Opalenica, Rokietnica i Tarnowo Podgórne wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje na pisemny wniosek przedsiębiorcy Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt".

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł, określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. z późn. zm.). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 152, poz.897).
 2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

Oświadczam, że:

 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).

Oświadczenie powinno zawierać także:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie w/w ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897).

Pliki do pobrania:

Oświadczenie acrobat_reader_pdf.jpg    

Wniosek

 

 

 Wniosek

       acrobat_reader_pdf.jpg

 

      word.jpg

    Druk przelewu opłaty skarbowej acrobat_reader_pdf.jpg

 

ZMIANA WPISU

Za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej jeśli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności pobiera się opłatę skarbową w wysokości 25,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze. zm.).

Wniosek o zmianę wpisu         word.jpg
   
Lista wiadomości