Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gospodarowanie zbędnymi i zużytymi składnikami majątku

Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Gminy Opalenica.

GK.6131.2.43.2016.BB

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Gmina Opalenica
ul. 3 Maja 1
64-330 Opalenica

2. Przedmiot przetargu:
Samochód osobowy marki Mercedes Benz o następujących danych technicznych:

Rok produkcji: 1989
Data pierwszej rejestracji: 20.07.1995 r.
Nr rejestracyjny: PNT 21008
Nr karty pojazdu: nie wydano
Nr identyfikacyjny (VIN): WDB60136110933429
Kolor nadwozia: biało - zielony
Pojemność/moc silnika: 2400cm,
Rodzaj skrzyni biegów: manualna
Przebieg: 455323 km

Pojazd przeznaczony do sprzedaży wymaga remontu kapitalnego silnika, , zawieszenia oraz nadwozia w zakresie prac blacharsko lakierniczych.

3. Tryb przetargu:
pisemny przetarg ofertowy

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:
1. imię i nazwisko lub nazwę firmy,
2. miejsce zamieszkania (siedziba),
3. numer telefonu,
4. numer PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu,
5. datę sporządzenia oferty,
6. oferowaną cenę,
7. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu.

4. Cena wywoławcza samochodu:

Cena wywoławcza samochodu wynosi 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych 00/100) brutto.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 100,00 zł (słownie złotych: sto złotych 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Opalenica PKO BP SA 54 1020 4144 0000 6002 0007 0458 dowód wpłacenia wadium należy załączyć do oferty).

 

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone na wskazany przez oferenta rachunek bankowy niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

5. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie adresowanej wg wzoru:

Gmina Opalenica

ul. 3 Maja 1

64-330 Opalenica

NIP 788-19-16-724
„Oferta na zakup samochodu Mercedes Benz”

Ofertę należy przesłać pod wskazany adres albo złożyć w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Opalenicy.

Ostateczny termin składania ofert ustala się na 29.09.2016 r. do godz. 10 °°.

Termin związania ofertą Sprzedający określa na 14 dni.

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

2. nie zawiera danych i dokumentów, zgodnie z wzorem formularza ofertowego, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w dniu 29.09.2016 r. o godz. 10 15, pokój nr 1 w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica.

7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Urząd Miejski w Opalenicy
ul. 3 Maja 1
64-330 Opalenica

Pojazd będzie udostępniany zainteresowanym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu po uprzednim powiadomieniu telefonicznym.
Osoba do kontaktu: Błażej Buda tel. 665 300 554

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienie przetargu na sprzedaż samochodu bez podania przyczyny.

9.Inne informacje:

1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia i który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd będący przedmiotem przetargu.
2. W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg w formie aukcji dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 100,00 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.
3. Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.

4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium) przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży pod rygorem utraty wadium.
5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.

 

Załączniki do pobrania:
1. Oferta na zakup samochodu
2. Umowa kupna - sprzedaży

Lista wiadomości