Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sprawozdanie za II kwartał 2019 roku.

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 30 czerwca 2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Opalenica za I półrocze 2019 r.

Wykaz zadań gospodarczych za I półrocze 2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrcze 2019 r. - część 2.

Informacja o zobowiązaniach niewymagalnych za I półrocze 2019 r.

Część tabelaryczna  do informacji z wykonanie budżetu Gminy Opalenica za I półrocze 2019 r.

Część tabelaryczna do informacji z wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Opalenica.

Część tabelaryczna do informacji z wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Opalenica.

Część tabelaryczna do informacji z wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Część tabelaryczna do informacji z wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych przez gminę.

Sprawozdanie z wykonania wydatków jednostek pomocniczych w roku 2019.

Część tabelaryczna do informacji z wykonanie pozostałych wydatków jednostek pomocniczych.

Część tabelaryczna do informacji z wykonanie wydatków inwestycyjnych.

Część tabelaryczna do informacji z wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy.

Część tabelaryczna do informacji z wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy.

Część tabelaryczna do informacji z wykonanie planu dochodów i wydatków w zakresie ustawy prawo ochrony środowiska.

Część tabelaryczna do informacji z wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej.

Część tabelaryczna do informacji zwykonanie dochodów i wydatków w zakresie realizowanych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Część tabelaryczna do informacji wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica za I półrocze 2019 r.

Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica.

Załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica.

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy..

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy w I półroczu 2019.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opalenica za I półrocze 2019 r.