Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opalenica za 2018 rok.

Wykaz zadań gospodarczych.

Struktura wydatków.

Informacja o zobowiązaniach niewymagalnych.

Część tabelaryczna do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opalenica za 2018 rok.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w formie tabelarycznej.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdanie roczne Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy z wykonania planu finansowego za 2018 rok.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy w 2018 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opalenica według stanu na 31 grudnia 2018 r.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 18 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Opalenica za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami.

Bilans łączny jednostek budżetowych Gminy Opalenica za 2018 rok.

Bilans z wykonania budżetu Gminy Opalenica za 2018 rok.

Informacja dodatkowa do sprawozdań finansowych Gminy Opalenica za 2018 rok.

Rachunek zysków i strat łączny jednostek Gminy Opalenica za 2018 rok.

Zestawienie zmian w fudnuszu łaczne jednostek Gminy Opalenica za 2018 rok.