Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

2015

Projekt budżetu Gminy Opalenica na 2015 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2015 – 2025.

Zarządzenie Nr 127 z dnia 1 września 2014 roku w sprawie projektu budżetu i WPF na 2015 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

 

Zarządzenie Nr 165 Burmistrza Opalenicy z dnia 14 listopada 2014 roku  w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2015-2025.

Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2015.

Zarządzenie Nr 166 Burmistrza Opalenicy z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Opalenica na 2015 rok.

Załącznik Nr 1 - Projekt dochodów budżetu Gminy na 2015 rok.

Załącznik Nr 2 - Projekt wydatków budżetu Gminy na 2015 rok.

Załącznik Nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015 rok i dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 roku.

Załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki w 2015 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 5 - Wydaki jednostek pomocniczych w roku 2015.

Załącznik Nr 6 - Wydatki inwestycyjne na 2015 rok.

Załącznik Nr 7 - Przychody i rozchody budżetu Gminy na 2015 rok.

Załącznik Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015 roku jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 9 - Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4 do 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki w 2015 roku.

Załącznik Nr 10 - Wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źróde zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2015 roku.

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 166 Burmistrza Opalenicy z dnia 14 listopada 2014 roku.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na 2015 rok.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2015-2025.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu projektu budżetu Gminy Opalenica.

 

Lista wiadomości