Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

  Kierownik Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich

i Zarządzania Kryzysowego

Jolanta Wachowiak

Pokój 08  tel.: 61 44 77 281  wew. 58, 697 873 165

meldunki@opalenica.pl

 

 • prowadzenie spraw związanych ze zmianą miejsca pobytu stałego i czasowego

 • prowadzenie i aktualizacja zbiorów meldunkowych

 • występowanie z wnioskami o nadanie numeru PESEL

 • prowadzenie rejestru wyborców

 •  prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza Opalenicy
 •  prowadzenie rejestru aktów kierownictwa wewnętrznego wydawanych przez Burmistrza

 


 

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

 

Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego

 

Zgłoszenie wyjazdu za granicę oraz zgłoszenie powrotu


 


Obowiązek meldunkowy cudzoziemca

 

 

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

 

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej

 

Zaświadczenie z rejestru mieszkańców/Rejestru PESEL

 

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Nadanie numeru PESEL

 

Rejestr wyborców

 

 

Inspektor ds. kancelaryjnych

 

Paulina Lehmann

 

Pokój 01  tel.: 61 44 77 281  wew. 10, 697 873 172

 

 

 • prowadzenie punktu kancelaryjnego 

 • obsługa centrali telefonicznej

 • koordynacja zadań związanych z obsługą klienta

 • koordynacja prawidłowego obiegu dokumentów


 

 

 

 

Inspektor ds. organizacyjno-administracyjnych

Iwona Bobowska

Pokój 01  tel.: 61 44 77 281  wew. 46, 697 873 249

bip@opalenica.pl

 

 • prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, opracowanie i realizacja programów polityki zdrowia;

 • obsługa organizacyjna wyborów, referendów i spisów powszechnych;

 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;

 • prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,

 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji o wygaśnięciu lub cofnięciu zezwolenia,
 • obsługa wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie rozpoczęcia, zmiany, zawieszenia, wznowienia i zakończenia działalności gospodarczej.

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Zgłoszenie działalności gospodarczej

Zmiana działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej

Wznowienie działalności gospodarczej

Zakończenie działalności gospodarczej

Dodatkowe informacje:

 

 

  FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE OD 13 GRUDNIA 2021 R.

 

SCHEMAT PROCEDUR KONTROLI

 

 

  


 

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

 

 Minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

 


 

 

 

 

Podinspektor ds. dowodów osobistych i administracji

Iwona Pierzyńska

Pokój 01  tel.: 61 44 77 281  wew. 46, 697 873 249

dowody@opalenica.pl

   


 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych,

 • udostępnianie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

 
 
 
Wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu uzupełniane są elektronicznie w Biurze Obsługi Interesanta.
 
zakładka e-dowód

 Rejestr Danych Kontaktowych

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-rejestru-danych-kontaktowych-rdk

 
 
 

 

 

 

  Inspektor ds. kadr i administracji

Karolina Drozdowska  

Pokój 05  tel.: 61 44 77 281  wew. 48, 697 873 187

kadry@opalenica.pl

 

 • prowadzenie spraw kadrowych Urzędu Miejskiego,

 • prowadzenie archiwum Urzędu Miejskiego,

 • pełnienie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych.

  

 

 

   

Starszy informatyk

Marcin Chróst

  Pokój 6  tel.: 61 44 77 281  wew. 55, 697 873 175

informatyk@opalenica.pl

 

 • nadzór i administrowanie siecią informatyczną Urzędu,

 • zapewnienie sprawnej, ciągłej i bezpiecznej pracy infrastruktury informatycznej Urzędu,

 • uczestniczenie w opracowywaniu projektów programów informatyzacji Urzędu z uwzględnieniem kompatybilności tych programów z systemami informatycznymi jednostek administracji rządowej i samorządowej,

 • koordynowanie i opiniowanie szkoleń pracowników Urzędu w zakresie wdrażania technik komputerowych,

 • kontrolowanie, modyfikacja oraz aktualizacja zabezpieczeń informatycznych,

 • ochrona danych wrażliwych klientów Urzędu i pracowników zgromadzonych w systemie informatycznym zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcją Zarządzania Systemami Informatycznymi (pełnienie funkcji Administratora Systemu Informatycznego - ASI)

 

 

 

Inspektor ds. administracji i ochrony danych osobowych

Krzysztof Kaczmarek

Pokój 07  tel.: 61 44 77 281  wew. 49, 697 873 174

edg@opalenica.pl

 

 • Redaktor Naczelny Biuletynu Informacji Publicznej, 
 • sprawy zarządzania kryzysowego,

 • sprawy obrony cywilnej.