Wydział Infrastruktury Drogowej i Zieleni

Wydział Infrastruktury Drogowej i Zieleni

   Kierownik
Wydziału Infrastruktury Drogowej i Zieleni

Patryk Kąkolewski

 

Pokój 24  tel.: 61 44 77 281  wew. 41, 697 873 196

utrzymanie@opalenica.pl

 

 • inwestycje drogowe,

 • oznakowanie poziome i pionowe dróg,

 • utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynieryjnych, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

 • nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg gminnych,

 • koordynacja robót w pasie drogowym,

 • wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny (uzgodnienie lokalizacji i wyrażenie zgody na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej),

 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

 • wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnych kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

 • wydawanie decyzji zezwalającej na ustawienie reklamy w pasie drogowym dróg gminnych,

 •   prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowania z zakresu dróg,
 • prowadzenie spraw kanalizacji deszczowej,
 • zapewnienie funkcjonowania lokalnego transportu - korzystanie z przystanków autobusowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opalenica,
 • wydawanie upoważnień na postój bez ograniczenia czasowego oraz ustanowienie zastrzeżonego miejsca postojowego w Strefie Ograniczonego Postoju

 

 

 

 

  Podinspektor ds. architektury krajobrazu

 

Małgorzata Wiśniewska

Pokój 24  tel.: 61 44 77 281  wew. 41, 697 873 196

zielen2@opalenica.pl

 

 • wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów (obszar miejski),
 • prowadzenie spraw związanych z cmentarzami gminnymi (inwentaryzacje),
 • opracowywanie projektów w zakresie zieleni miejskiej.

 

 

 
 

  Podinspektor ds. zieleni

 Sara Gramza

Pokój 24  tel.: 61 44 77 281  wew. 41, 697 873 196
zielen@opalenica.pl

 

 • kierowanie pracą robotników gospodarczych,

 • wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów (obszar wiejski),

 • zapewnienie należytego stanu sanitarnego, porządku i czystości na terenach przeznaczonych do użytku publicznego,

 • prowadzenie rejestru pomników przyrody.

 

 

  Podinspektor ds. infrastruktury

 

Karol Flieger

    Pokój 24  tel.: 61 44 77 281  wew. 41, 697 873 196

infrastruktura@opalenica.pl

 

 • wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego, 
 • wydawanie decyzji o umieszczeniu urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
 • wydawanie decyzji o opłacie rocznej za umieszczenie w drodze urządzenia infrastruktury technicznej,
 • wydawanie decyzji na zjazdy z dróg gminnych,
 • ocena stanu odtworzenia pasa drogowego związanego z zajęciem pasa drogowego,
 • przygotowywanie uzgodnień na drogach wewnętrznych,
 • przygotowywanie opłat za korzystanie z dróg wewnętrznych,
 • wydawanie decyzji zezwalającej na ustawienie reklamy w pasie drogowym dróg gminnych,
 • wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny (uzgodnienie lokalizacji i wyrażenie zgody na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej),
 • prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowania z zakresu dróg,
 • wydawanie upoważnień na postój bez ograniczenia czasowego oraz ustanowienie zastrzeżonego miejsca postojowego w Strefie Ograniczonego Postoju

 

Pliki do pobrania: