Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Katarzyna Terczyńska   

Pokój 27  tel.: 61 44 77 281  wew. 22, 697 873 203

mienie@opalenica.pl

 • sprzedaż mieszkań komunalnych i lokali użytkowych,

 • sprawy pierwokupu,

 • zarządzanie obiektami użyteczności publicznej i budynkami, w których znajdują się mieszkania komunalne i lokale użytkowe,

 • komunalizacja mienia,

 • koordynacja działalności inwestycyjnej, modernizacyjnej i remontowej w obiektach stanowiących majątek gminy,

 • nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom, nadawanie i weryfikacja nazw ulic i miejscowości

 

 

 • wydawanie decyzji zatwierdzających podział,

 • rozgraniczanie nieruchomości,

 • czasowe zajęcie terenu dla realizacji inwestycji,

 • wydawanie zezwoleń na poprowadzenie sieci uzbrojenia terenu przez grunty gminne,

 • sprzedaż, nabycie i zamiana gruntów gminnych,

 • oddawanie w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd nieruchomości gminnych, 

 • obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,

 • wyrażanie zgody na wykreślenie z ksiąg wieczystych hipotek i ograniczeń, wpisanych na rzecz gminy,

 • komunalizacja mienia,

 • regulacja gruntów przejętych pod drogi gminne,

 • odszkodowania za grunty przejęte poddrogi gminne,

 • opłaty adiacenckie

 

 

 

Główny specjalista ds. gospodarki nieruchomościami

Agnieszka Czekalska

Pokój 28  tel.: 61 44 77 281  wew. 37, 697 873 219

 grunty2@opalenica.pl

 

 • naliczanie i aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych,

 • przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

 • bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,

 • ustalanie innego terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,

 • prowadzenie spraw związanych z dzierżawą gruntów gminnych,

 • prowadzenie spraw związanych z najmem gruntów, budynków i lokali użytkowych,

 • prowadzenie spraw związanych z użyczeniem nieruchomości,

 • regulacja stanu prawnego nieruchomości, z wyjątkiem gruntów przejętych pod drogi gminne


 

uchwała Rady Miejskiej w Opalenicy Nr XII/95/2011 z dnia 04.11.2011 r. w sprawie ustalenia bonifikat udzielanych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

 

 

 

Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej

Małgorzata Jachimska

Pokój 28  tel.: 61 44 77 281  wew. 52, 697 873 219

 

 

 • prowadzenie spraw związanych z najmem lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy, między innymi:

          - przygotowanie umów i zmian do umów,

          - aktualizacja numeracji lokali i budynków będących własnością gminy,

          - remonty i przeglądy budynków i lokali mieszkalnych,

          - realizacja planów wykwaterowania najemców,

          - utrzymanie porządku i czystości w budynkach i pomieszczeniach użytku wspólnego,

          - przyjmowanie wniosków o przydział lokalu mieszkalnego z zasobu gminy oraz przygotowanie ich do weryfikacji przez Społeczną Komisję Mieszkaniową w Opalenicy;  

 • sporządzanie sprawozdań dotyczących ruchu mieniem;
 • prowadzenie całości spraw związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminnych na rzecz użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi lub prawnymi;
 • naliczanie i aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste;
 • przyjmowanie wniosków w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz w sprawie zwrotu udzielonej bonifikaty.
 • naliczanie czynszu i innych opłat związanych z najmem lokali oraz użytkowaniem budynków mieszkalnych i gospodarczych,
 • wystawianie faktur najemcom lokali komunalnych i rozliczanie wniesionych opłat,
 • wystawianie faktur i faktur korygujących za najem lokali użytkowych, sal wiejskich, garaży i gruntów, za użytkowanie wieczyste gruntów, za dzierżawę urządzeń kotłowni, sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, za dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, a także faktur za sprzedaż działek i mieszkań,
 • rozliczanie dodatków mieszkaniowych przyznanych najemcom lokali mieszkalnych, pozostających w dyspozycji Gminy,
 • kontrola opłat za lokale mieszkalne, znajdujące się we wspólnotach mieszkaniowych,
 • okresowe rozliczanie opłat za media dla budynków i poszczególnych lokali,
 • prowadzenie szczegółowej ewidencji zasobów lokalowych.