Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa

Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa

Kierownik

Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa

Alicja Dworzyńska

 

Pokój 21  tel.: 61 44 77 281  wew. 26, 697 873 192

komunalny@opalenica.pl 

 

 • opracowywanie projektów planów i preliminarzy wydatków budżetowych na utrzymanie urządzeń komunalnych, remontów i inwestycji,
 • kontrola realizacji zadań w zakresie budowy i remontów urządzeń komunalnych takich jak: ulice, chodniki, kanalizacja, oświetlenie, zieleń,
 • nadzór nad prawidłowym utrzymaniem czystości i porządku w mieście i gminie.

 

 

Główny specjalista

ds. zamówień publicznych i gospodarki komunalnej

Anna Polaszek

 

Pokój 22  tel.: 61 44 77 281  wew. 43, 697 873 195

przetargi@opalenica.pl

 

 • przygotowanie i przeprowadzanie procedur przetargowych

 

   

Podinspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji komunalnych

  Agnieszka Mroczek

 

Pokój 22  tel.: 61 44 77 281  wew. 43, 697 873 195

inwestycje@opalenica.pl

 

 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych wyłączonych z ustawy Prawo zamówień publicznych, ze względu na wartość zamówienia,

 • przygotowywanie postępowań przetargowych,

 • podejmowanie działań i sporządzanie dokumentacji niezbędnych do pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, innych niż unijne oraz rozliczanie pozyskanych środków, dla inwestycji komunalnych,

 • przygotowywanie dokumentów do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz wyznaczania obszaru aglomeracji,

 • nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją inwestycji komunalnych, opracowywaniem dokumentacji, odbiór oraz rozliczanie zadań zakończonych,

 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, ocena wniosków taryfowych oraz współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w tym zakresie,

 • zaopatrzenie w wodę do gaszenia pożarów.

 

 

Inspektor ds. ochrony środowiska i energetyki

Aleksandra Kozal-Jankowska

Pokój 24 tel.: 61 44 77 281 wew. 24, 697 873 202

srodowisko@opalenica.pl

 

 

 

Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Ewa Szychta

 

Pokój 24 tel.: 61 44 77 281 wew. 24, 697 873 202

srodowisko@opalenica.pl

 

 1.   Prowadzenie spraw związanych z:
  • wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

  • wydaniem decyzji nakazującej przywrócenie stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego lub nakazującej wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom oraz przygotowywanie decyzji zatwierdzających ugody właścicieli gruntów ustalające zmiany stanu na gruncie,

  • udzielaniem zezwoleń na opróżnianie i transport nieczystości ciekłych,

  • udzielaniem dotacji na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną zgodnie z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska,

  • udzielaniem spółkom wodnym dotacji i prawidłowym ich rozliczaniem,

       2. Przygotowywanie decyzji:

  • nakazującej posiadaczowi odpadów lub nieczystości ciekłych, ich usunięcie z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,

  • nakazujących osobie fizycznej wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania instalacji lub urządzenia na środowisko,

      3. udział w przeglądach urządzeń melioracji podstawowej i szczegółowej,

      4. prowadzenie ewidencji miejsc występowania substancji niebezpiecznych (baza azbestowa), usuwanie wyrobów zawierających azbest,

      5. kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,

       6. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,

      7. opracowywanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska.

 

Pliki do pobrania:

 

 

   

 

 

  

 

 

 

  Inspektor ds. energetyki i gospodarki odpadami

Krzysztof Łuczewski 

Pokój 24  tel.: 61 44 77 281  wew. 24, 697 873 202

oswietlenie@opalenica.pl

 

 • przygotowywanie inwestycji z zakresu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy,

 • podejmowanie działań w celu bieżącego utrzymania oświetlenia, remontów i modernizacji,

 • koordynowanie spraw związanych z realizacją wspólnych zamówień na dostawę energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy,

 • zgłaszanie zakładowi energetycznemu awarii oświetlenia ulicznego,

 • opiniowanie wniosków o budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz załatwianie spraw, po ich wybudowaniu,

 • kontrola przestrzegania i stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na terenie miasta i gminy,

   

 

 

   

Inspektor ds. rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa

  Maria Galas

 

ul. Powstańców Wielkopolskich 1A w Opalenicy

budynek Ośrodka Zdrowia (pokój 215)

  tel.: 61 44 77 281  wew. 45, 697 873 190

 

 

 • zalesianie gruntów prywatnych
 • nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych
 • opiniowanie rocznych planów łowieckich
 • zwalczanie szkodników
 • decyzje o zezwolenie na uprawę maku i konopii
 • działania interwencyjne w przypadkach zaistnienia klęsk żywiołowych
 • organizacja działań w zakresie ochrony ptaków (np. przenoszenie gniazd bocianich.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej


 

  Inspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Mateusz Łukaszewski

  Pokój 22  tel.: 61 44 77 281  wew. 43, 697 873 195

 

 

 • współpraca ze związkiem międzygminnym CZO „SELEKT",

 • przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 • przyjmowanie zgłoszeń w sprawie padłych zwierząt,

 • przyjmowanie zgłoszeń w sprawie bezdomnych psów oraz zwierząt biorących udział w wypadkach drogowych,

 • wydawanie zezwoleń na trzymanie psów ras agresywnych,

 • wydawanie decyzji nakazujących podłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej,

 • ewidencja umów zawartych przez właścicieli nieruchomości na odbiór nieczystości ciekłych,

 • ewidencja zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych,

 • utrzymywanie terenu targowiska i usytuowanego na nim szaletu we właściwym stanie technicznym i sanitarnym,

 • utrzymywanie w dobrym stanie technicznym i sanitarnym szaletów miejskich,

 • kontrola przestrzegania i stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na terenie miasta gminy.