Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa

Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa

 

Kierownik

Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa

Anna Polaszek

 

Pokój 21 tel.: 61 44 77 281 wew. 26, 697 873 192

przetargi@opalenica.pl

 

 

 

Podinspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji komunalnych

Agnieszka Mroczek

 

Pokój 22 tel.: 61 44 77 281 wew. 43, 697 873 195

inwestycje@opalenica.pl

 

 1. Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

 2. Dotacje do wymiany źródeł ciepła.

 1. Konsultacje i doradztwo w ramach Programu „Czyste Powietrze”,

 2. https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/ .

 3. Zgłaszanie przypadków zanieczyszczeń powietrza,

 

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

Inspektor ds. rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa

  Maria Galas 

 

ul. Powstańców Wielkopolskich 1A w Opalenicy

budynek Ośrodka Zdrowia (pokój 215)

tel.: 61 44 77 281 wew. 45, 697 873 190

winrto@wir.org.pl

 

 1. Opiniowanie rocznych planów łowieckich.

 2. Zezwolenia na uprawę maku i konopi.

 3. Działania interwencyjne w przypadkach zaistnienia klęsk żywiołowych.

 4. Weryfikacja wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

 

Pliki do pobrania:

 

 

Inspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Mateusz Łukaszewski

 

Pokój 22 tel.: 61 44 77 281 wew. 43, 697 873 195

gospodarka@opalenica.pl

 

 1. Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 2. Przyjmowanie zgłoszeń w sprawie padłych zwierząt na terenach gminnych.

 3. Przyjmowanie zgłoszeń w sprawie bezdomnych psów oraz zwierząt biorących udział w wypadkach drogowych.

 4. Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras agresywnych.

 5. Utrzymywanie terenu targowiska i usytuowanego na nim szaletu, we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.

 6. Kontrola przestrzegania i stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na terenie miasta gminy.

 7. Dotacje do wymiany źródeł ciepła.

 8. Konsultacje i doradztwo w ramach Programu „Czyste Powietrze”,

https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/ .

 1. Zgłaszanie przypadków zanieczyszczeń powietrza.

 

Pliki do pobrania:

 

 

Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Ewa Szychta

Pokój 22 tel.: 61 44 77 281 wew. 43, 697 873 195

srodowisko@opalenica.pl

 

 1. Przygotowywanie decyzji:

  1. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

  2. nakazującej przywrócenie stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego lub nakazującej wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom oraz zatwierdzających ugody właścicieli gruntów ustalające zmiany stanu na gruncie,

  3. zezwoleń na opróżnianie i transport nieczystości ciekłych,

  4. nakazującej posiadaczowi odpadów lub nieczystości ciekłych, ich usunięcie z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,

  5. nakazującej osobie fizycznej wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania instalacji lub urządzenia na środowisko.

 2. Udzielanie spółkom wodnym dotacji i ich rozliczanie.

 3. Prowadzenie ewidencji miejsc występowania substancji niebezpiecznych (baza azbestowa), usuwanie wyrobów zawierających azbest.

 4. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.

 5. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

 6. Opiniowanie wniosków o budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz załatwianie spraw po ich wybudowaniu.

 7. Kontrola przestrzegania i stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na terenie miasta i gminy.

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Wniosek o udzielenie dotacji spółkom wodnym.pdf

  • Wniosek o udzielenie dotacji spółkom wodnym.doc

  • Rozliczenie dotacji - sprawozdanie z realizacji zadania.pdf

  • Rozliczenie dotacji - sprawozdanie z realizacji zadania.doc